Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Sociální reforma a její aktuální dopady na osoby se zrakovým postižením

Sociální reforma a její aktuální dopady na osoby se zrakovým postižením

V ážení čtenáři, jak již patrně všichni víte, od 1.1.2012 nastanou v českém právním řádu výrazné změny dotýkající se kromě jiných i zrakově postižených, které jsou souhrnně nazývány „sociální reforma 2012“. Byl přijat úplně nový právní předpis, kterým je zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, z. č. 329/2011 Sb.). Některé nyní existující zákony budou významně novelizovány, zákon o sociálních službách, zákon o zaměstnanosti, zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Sociální reforma ovšem postihla i předpisy podzákonné, bude zrušena mezi čtenáři dobře známá vyhláška 182/1991 Sb., výrazně novelizována pak bude prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách (505/2006, Sb.), i nový zákon o dávkách bude proveden vyhláškou.

O všech podstatných změnách vás budeme postupně informovat, ovšem tentokrát bychom se rádi zaměřili na aktuální praktické informace, které by vám měly pomoci získat základní orientaci ve změnách, doporučit vám kroky, které byste po 1.1.2012 měli podniknout, abyste zbytečně neztratili nárok na dávky, které vám náleží.

I. Co bylo zrušeno a co z toho plyne

Se zrušením vyhlášky 182/1991 Sb. Byly zrušeny následující dávky dostupné zrakově postiženým:
  1. Příspěvek na individuální dopravu
  2. Příspěvek na provoz motorového vozidla
  3. Příspěvek prakticky a úplně nevidomým občanům (dávka určená majitelům vodících psů na úhradu nákladů za krmivo a veterinární péči)
  4. Příspěvek na úpravu bytu
  5. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

Některé z těchto dávek jsou částečně kompenzovány vznikem dávek nových, jiné zanikají bez náhrady. Dávky, které byly poskytovány opakovaně, budou naposledy vyplaceny za měsíc prosinec 2011, pak bude jejich výplata zastavena. Příjemci dávek by o této skutečnosti měli být obecním úřadem písemně informováni.

II. Jaké dávky nově vznikají, kdo na ně bude mít nárok

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rádo honosí skutečností, že „sociální reforma“ přináší zjednodušení dávkového systému, že místo mnoha „nepřehledných“ dávek, jsou od 1.1.2012 zavedeny toliko dávky dvě:
  • Příspěvek na mobilitu a
  • Příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvku na zvláštní pomůcku se budeme věnovat podrobněji v některém z dalších článků, nyní jen několik základních informací:

Nárok na tento příspěvek má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Obecně je možno příspěvek získat od věku jednoho roku, příspěvek na nákup vodícího psa, který tak byl definitivně legislativou zařazen mezi zvláštní pomůcky, je možno získat od věku patnácti let. Za zásadní považuji ještě informaci, že příspěvek na pomůcku s cenou do 24 000 Kč je možno získat jen tehdy, pokud příjem žadatele, popř. osob, které s ním budou posuzovány – v zásadě ty, které s žadatelem bydlí, přesáhne osminásobek životního minima. Přitom životní minimum jednotlivce zatím činí 3 126 Kč, od r.2012 se bude mírně navyšovat. U pomůcky s odhadovanou cenou přesahující 24 000 Kč již podmínka příjmů nepřesahujících osminásobek životního minima testována nebude.

Příznivá je skutečnost, že se příspěvek stává nárokovým, úřad při splnění zákonných podmínek přispěje, a to 90 % z předpokládané ceny, spoluúčast žadatele musí být vždy desetiprocentní, nejméně však 1 000 Kč.

III. Příspěvek na mobilitu

Nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižení v ustanovení § 6 odst. 1 definuje osoby, které mají na tento příspěvek nárok takto:

„Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.“

Zkoumání schopnosti zvládat základní životní potřeby orientace a mobility nám přináší významná novela zákona o sociálních službách, podrobnější definici toho, co se těmito základními životními potřebami rozumí pak přinese novela prováděcí vyhlášky, ovšem ta do uzávěrky čísla tohoto časopisu nebyla k dispozici.

Pro nás je však zatím zásadní přechodné ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které stanoví, že stávající držitelé průkazů ZTP a ZTP/P podmínku nezvládání základních životních potřeb orientace nebo mobility splňují, a to do doby platnosti průkazů, nejpozději do 31.12.2015.

Podmínku opakovaného dopravování pak žadatel o příspěvek dokazuje česným prohlášením.

Výše příspěvku na mobilitu bude činit 400 Kč měsíčně.

V žádosti o příspěvek pak žadatel bude moct zvolit, jakým způsobem mu bude dávka vyplácena: na vlastní platební účet, v hotovosti, nebo prostřednictvím karty sociálních systémů.  

Čtenáři pozor! Pokud budete chtít, abyste získali nárok na příspěvek na mobilitu již za měsíc leden roku 2012, je nutné, abyste o něj zažádali již v průběhu měsíce ledna! Pokud zažádáte např. až v únoru, za měsíc leden příspěvek na mobilitu již nemůžete získat!

IV. Příslušnost

Všechny nové dávky, o nichž tento článek pojednává, stejně tak průkaz osoby se zdravotním postižením, bude spadat do působnosti Úřadu práce. Dle slibů MPSV bude mít úřad práce dostatečné množství poboček, kde bude možné tyto záležitosti vyřídit, dokonce by prý síť poboček měla být hustší než bylo dosavadní rozmístění obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Nelze než každému z vás doporučit, aby si zjistil, kam přesně se v lednu vypravit např. o příspěvek na mobilitu zažádat, určitě vám poradí na dosavadních kontaktech sociálních odborů, které jste dosud byli zvyklí navštěvovat.

V. Příspěvek na péči

Změny v této dávce od nás nebudou vyžadovat žádnou aktivitu, výplata příspěvku bude pokračovat tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Výše příspěvku se u drtivé většiny příjemců nemění, jen u osob do 18 let věku dochází ve II. Stupni (středně těžká závislost) ke zvýšení z pěti na šest tisíc korun.

Měnit se bude, a to výrazným způsobem, způsob posuzování stupně závislosti pro účely pobírání příspěvku na péči, svůj dopad budou tyto změny mít I pro ostatní dávky, ale opět z důvodu zejména neexistence prováděcí vyhlášky toto téma podrobně probereme později.

VI. Průkaz osoby se zdravotním postižením

Tento průkaz je také nově upraven zákonem o dávkách, nicméně přicházející změny od nás opět nevyžadují s příchodem počátku roku 2012 žádnou aktivitu. Současné průkazy v jejich papírové podobě budou platit po dobu v nich vyznačenou, nejpozději do 31.12.2015. Do té doby bude průkaz nahrazen plastovou formou, a to kartou sociálních systémů. Výhody spojené s průkazy TP, ZTP i ZTP/P zůstávají ve stejné podobě jako dosud, z právního hlediska lze považovat za jisté zvýšení právní jistoty, že tyto výhody dosud garantované jen podzákonným předpisem, upravuje nově zákon. K výměně papírového průkazu za plastovou kartu sociálních systémů by měli být všichni držitelé postupně krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky vyzváni.

VII. Shrnutí

O změnách, které přinese první etapa sociální reformy byste měli být úřadem informováni. Většina změn od vás nevyžaduje žádnou speciální činnost, kromě příspěvku na mobilitu, o který je vhodné zažádat již v průběhu měsíce ledna 2012. Dosavadní dávky příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek prakticky a úplně nevidomým občanům (dávka pokrývající náklady na krmivo a veterinární péči majitelům vodících psů) a příspěvek za užívání bezbariérového bytu a garáže  ke dni 31.12.2011 zanikají. Platné průkazy TP, ZTP a ZTP/P můžete i nadále užívat, jak jste činili dosud.
Další informace související s touto tématikou budou z naší strany postupně zveřejňovány.


Za sociálně právní poradnu SONS
Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

hipo4
P6231625
narozky3
rakousko2011-09
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.