Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Vyjádření SONS k reformě

Vyjádření SONS k reformě

R Rekapitulace a vyjádření SONS k současné situaci ohledně plánované „Sociální reformy 2011“ - Vážení přátelé, považuji za důležité alespoň krátce se vyjádřit k současné situaci v souvislosti se „Sociální reformou 2011“ navrženou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se uzavřela určitá etapa schvalovacího procesu – MPSV postoupilo Reformu legislativní radě vlády -, je vhodná chvíle zhodnotit dosavadní vývoj událostí.
Republiková rada SONS na svém zasedání konaném v pátek 4. března uložila prezidentovi a příslušným orgánům zpracovat a v řádném termínu podat připomínky k výše uvedené „reformě“, dále pak připravit prohlášení SONS k nastálé situaci a v případě, že připomínky SONS nebudou v dostatečné míře akceptovány a  mohlo by tedy dojít k ohrožení životních jistot lidí s těžkým zrakovým postižením, je prezident pověřen zorganizováním podpisové akce formou petice. Po vypořádání připomínek, které proběhlo ve čtvrtek 7. dubna, avízovalo MPSV, že je připraveno mnohé, dosud neakceptované zohlednit. Ovšem z „vypořádací tabulky“, kterou jsme obdrželi, vůbec nic podobného jasně nevyplynulo. Určité připomínky jsou formálně akceptovány, avšak vyjádření ministerstva je velmi obecné a málo konkrétní. Poté, co jsme obdrželi také paragrafové znění návrhu „reformy“ se zapracovanými připomínkami, nemůžeme být s jejím zněním spokojeni. Problémy, které nebyly řádně zohledněny, lze shrnout do čtyř bodů:

* způsob posuzování pro přiznání příspěvku na péči,
* garantování slev na dopravu pro držitele průkazů   ZTP a ZTP-P,
* příspěvek na zakoupení automobilu pro rodiče nevidomých dětí,
* příspěvek na krmivo a nezbytnou veterinární péči pro majitele vodicích psů.

Posuzování 10 základních životních potřeb se nám jeví z hlediska osob s těžkým zrakovým postižením příliš obecné a velmi málo konkrétní. Je to však jedna z oblastí, v nichž MPSV nechce ustoupit ani o krok. Přestože první náměstek ministra práce při vypořádání připomínek přislíbil zachování výhod vyplývajících z držení průkazu ZTP a ZTP-P, v upraveném znění „reformy“ je pouze uvedena možnost slev na vstupném na kulturní a jiné podniky, slevy jízdného nejsou vůbec zmíněny. Naše  zásadní připomínka požadovala zachování zákonné právní úpravy slev ve veřejné dopravě prostřednictvím průkazů ZTP a ZTP/P (doposud tento nárok stanoví v § 86 zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění, a vyhláška  č.  182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění). Přestože MPSV nakonec průkazy zachovalo, slevy v dopravě však již nejsou v návrhu tohoto zákona zakotveny. Nadále mají být garantovány pouze v rámci cenových výměrů, které náleží do působnosti Ministerstva financí. Cenový výměr není projednáván v legislativním ani v nelegislativním procesu a je plně v kompetenci ministra financí. S  takovýmto řešením nemůžeme v žádném případě souhlasit, neboť do budoucna nezakládá žádnou právní jistotu oprávněných osob na poskytování slev v dopravě. Jsme si vědomi toho, že náklady na cestovné – navíc při hrazení průvodce – by velký počet nevidomých prakticky upoutaly do místa bydliště a tím výrazně omezily jejich možnosti společenských kontaktů. Ubezpečuji Vás všechny, že učiníme maximum pro udržení současného stavu včetně zachování slev jízdného.

Možnost žádat o příspěvek na pořízení osobního automobilu je dána pouze žadatelům s tělesným nebo vážným mentálním postižením. Napříště by neměli mít možnost o příspěvek požádat rodiče nevidomých dětí.

Jsme přesvědčeni, že s ohledem na finanční zátěž pro státní rozpočet je zcela zanedbatelný objem prostředků, který je čerpán na příspěvky pro majitele vodicích psů (krmivo a nezbytná veterinární péče). Přesto MPSV nejeví zájem tuto položku do „reformy“ zahrnout. Doporučuje vyřešit problém čerpáním prostředků z příspěvku na mobilitu. Ten však je navržen ve výši 400 Kč na měsíc, což není zrovna mnoho a přihlédneme-li ke skutečnosti, že by mohly být zrušeny slevy v osobní dopravě, pak je to kompenzace téměř směšná.

Abychom neviděli toliko negativa, „Sociální reforma 2011“ obsahuje také určité klady. Předně: Procesem posouzení zdravotního stavu by měl každý zdravotně postižený projít pouze jednou a trvale by jej měl mít zaznamenán v tzv. sociální kartě. Při jakékoli další žádosti by se vycházelo z tohoto záznamu. Příznivý je také výčet kompenzačních pomůcek, na které lze obdržet příspěvek. Všechny pro nás důležité pomůcky byly zachovány, snad s výjimkou magnetofonu či jiného přehrávače. Ještě snad stojí za zmínku, že výše spoluúčasti žadatele o pomůcku byla snížena z původně navržených 20 % na 10 % pořizovací ceny, nejméně však 1000 Kč.

Měl jsem dobrý úmysl končit pozitivně, leč z výše uvedeného vyplývá, že negativa přece jen převažují. Proto buďme, přátelé, ve střehu, připraveni připojit svůj hlas a podpis k případné petici za práva a životní jistoty lidí s těžkým zrakovým postižením. Všem nám jde přece především o to, abychom se stali integrální součástí společnosti. Obávám se, že MPSV snahou uplatnit navrženou sociální reformu směřuje k opačnému pólu, úplné společenské izolaci především nevidomých lidí. Tomu musíme stůj co stůj zabránit.

Josef Stiborský
Prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
http://www.sons.cz


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

22-opava-jakartovice
03
12_prijezd_2509-1832
P6231600
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.