Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Poradna Právní poradna Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS - 5/2018 (SONS)

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS - 5/2018 (SONS)

V květnu můžeme bez obav užít dubnové anotace naší rubriky, jen číslování částí o jednu posuneme, tedy pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP – třetí část a GDPR – střední neznámá – druhá část

Pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP – třetí část

Při výčtu slev či osvobození od různých poplatků jsme zatím neuvedli osvobození od poplatku za zpoplatněné užití komunikace podle zákona o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb.). Srozumitelněji řečeno jde o osvobození od poplatku za použití dálnice. Ačkoliv právě v současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení o návrhu, který by měl systém dálničních známek elektronizovat, princip osvobození od dálničního poplatku pro vozidlo převážející osobu s těžkým zdravotním postižením, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud je tato osoba držitelem vozidla nebo je držitelem vozidla osoba blízká, zůstává beze změny. Pro úplnost zopakujme, že nárok na osvobození od poplatku za užití dálnic a dalších vybraných komunikací se vztahuje pouze na území České republiky.

Trochu jinak je tomu s parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Parkovací průkaz je harmonizován v rámci Evropské unie. Ovšem titulem pro jeho vydání obecním úřadem obce s rozšířenou působností je právě průkaz ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz (vydaný kdekoliv v EU) pak jeho držitele opravňuje využívat ty výhody, které jsou s ním na území jednotlivých států spojeny. To znamená, že v České republice pak český, ale i slovenský, německý a každý jiný držitel parkovacího průkazu má tytéž výhody, jako občan ČR, tedy zejména:
• má právo parkovat na parkovištích vyhrazených pro držitele parkovacího průkazu, kde nesmí parkovat žádné jiné vozidlo;
• v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
• může vjíždět na místa, kde je sice zákaz vjezdu, ale je omezen dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“;
• silniční úřad může na základě žádosti vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.

Výhody právními předpisy neupravené

A nyní se dostáváme k položkám, které již nejsou součástí žádných (zákonných ani podzákonných) právních předpisů a záleží tedy jen na soukromých subjektech, zda a jak tyto výhody upraví, komu a po jak dlouhou dobu je budou poskytovat. Z toho samozřejmě plyne, že tento seznam bude poněkud nahodilý, neúplný a zcela jistě negarantovaný. Při jeho pořizování vycházím zejména z informací zveřejněných na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů benefitů, Každý tip je opatřen odkazem na zdroj, z něhož lze čerpat detailnější informace. Na některé výhody nás také upozornili uživatelé našich poradenských služeb, za což jim patří dík.

Při zkoumání jednotlivých nabídek je vždy třeba také věnovat pozornost, komu je přesně výhoda určena.

Telekomunikační služby

Navažme na minulý článek, kde jsme popisovali slevu při poskytování telekomunikačních služeb, odebíraných od O2, dotovanou státem. I další operátoři poskytují speciální tarify určené držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, popř. příjemcům příspěvku na péči, obvykle od II. stupně. Uveďme dva příklady:
1. T-Mobile nabízí tarif S námi pro ZTP, kde za měsíční paušál 279 Kč získáte neomezené volání v síti T-Mobile, SMS zdarma do všech sítí, volání do jiných sítí stojí 3,50 Kč/min., datový limit 50 MB. Další informace najdete zde:
https://www.t-mobile.cz/tarif-pro-ztp
2. Také Vodafone nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním tzv. zvláštní cenový plán. Jde o nabídku různých balíčků, některé zvýhodňují volání, jiné SMSky, další zase data, všechny podrobnosti najdete na této stránce:
https://www.vodafone.cz/tarify/zvlastni-cenovy-plan/

Odběr energií

Dále předkládáme tipy na nabídky tří dodavatelů energií (plynu a elektřiny).
1.  Innogy (dříve RWE):
Sleva na zemní plyn 20 Kč/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku,
blíže viz:
https://www.innogy.cz/stavajici-zakaznici/ztp-p/
Pro elektřinu tato sleva neplatí !!!
2. Elimon
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a další v nabídce vyjmenované osoby mohou u poskytovatele uplatňovat slevu za odebranou elektřinu nebo slevu za odebraný plyn ve výši 10 Kč/MWh (bez DPH) dle aktuálního ceníku produktové řady Svěží Domácnost 2016, Svěží Plyn 2016 nebo ePRODUKT 2016 nebo k již dříve sjednanému ceníku.
Blíže viz:
http://www.elimon.cz/data/podminky_ziskani_slevy_ztpp_20180101.pdf
Tato sleva tedy platí pro plyn i elektřinu
3. Pražská plynárenská poskytuje pro stávající i nové zákazníky Produkt Senior+, který může čerpat i držitel průkazu ZTP, ZTP/P a další vyjmenované osoby.
Blíže viz:
http://www.ppas.cz/akce-bonusy/produkt-senior-plyn-pro-seniory-drzitele-prukazu-ztpp

Slevy při nákupu automobilů

Dále na internetu naleznete poměrně velké množství slev nabízených držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P při nákupu automobilů různých značek, ať už jde o Škodovky nebo Peugeoty, slevy jsou od jednotek procent až po 20 %. Vyjmenovávat jednotlivé prodejce postrádá smysl, za užitečné však považuji uvést jedno upřesnění:

I kdyby vás prodejci lákali na to, že kromě slevy z kupní ceny můžete z titulu průkazu ZTP nebo ZTP/P získat i osvobození od daně z přidané hodnoty, vězte, že na toto osvobození má nárok pouze ta osoba, která zároveň získala příspěvek na pořízení motorového vozidla coby zvláštní pomůcky. A jak již nejen z článků této rubriky víte, na příspěvek na pořízení motorového vozidla mají nárok jen osoby s těžkou vadou pohybového nebo nosného ústrojí, popř. osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací; těžké zrakové postižení důvodem pro získání tohoto příspěvku a tudíž ani osvobození od daně z přidané hodnoty při nákupu motorového vozidla není.

Parkování

Kdo četl pozorně úvodní pasáž o parkovacím průkazu, mohl si povšimnout, že mezi oprávněními, která z něho plynou, nebylo uvedeno nic o poplatku či bezplatnosti parkování na vyhrazených parkovištích. Je to opravdu tak, že průkaz jeho držitele opravňuje označené parkoviště využít, ale nikoliv využít zdarma. Přesto však naštěstí na mnohých parkovištích je parkování vozidel držitelů parkovacího průkazu, potažmo průkazu ZTP či ZTP/P od poplatku osvobozeno.

Moji kolegyni z poradny však nadchla možnost bezplatného dlouhodobého parkování v blízkosti pražského letiště Václava Havla např. v době dovolené, proto náš seriál o benefitech spojených s průkazem ZTP a ZTP/P uzavřeme právě tímto tipem, o němž se podrobněji dočtete zde:
http://www.praha-letiste-vaclava-havla.cz/letiste/parkovani-na-letisti-praha

GDPR – zatím střední neznámá – druhá část

Že je GDPR Obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů, jsme psali v první části věnované tomuto tématu, ale hlavně s blížícím se datem účinnosti tohoto nařízení - tím je 25. květen 2018 – je tato skutečnost díky mediální všudypřítomnosti všem známa.

Dnes se zaměříme zejména na to, jaká práva z nařízení plynou pro subjekty údajů, tedy pro nás, jež nějaké osobní údaje poskytujeme.

Zpracování osobních údajů podléhá zásadám vyjádřeným v článku 5, jsou jimi: zákonnost, korektnost a transparentnost. Vždy musí být dán určitý, výslovně vyjádřený a legitimní účel zpracování. Zpracování dále musí být vzhledem k účelu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah. Údaje navíc musí být přesné a pokud možno aktuální. Kdyby např. nějaký zpracovatel požadoval údaj o bydlišti subjektu údajů, v okamžiku kdy se subjekt údajů přestěhuje, a zpracovatel se o tom dozví, je povinen tento údaj aktualizovat a údaj zastaralý vymazat.

Další podstatnou zásadou je, že údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“);

Z těchto zásad tedy plyne, že se vždy můžeme tázat, zda údaje, které komukoliv o sobě poskytujeme, opravdu potřebuje, k čemu a proč.

Podstatné je, že nařízení je postaveno tak, že odpovědnost za to, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovávány, je uvalena na zpracovatele, nikoliv na subjekty údajů. Z toho plyne, že když někdo bude požadovat údaje, které ve skutečnosti nepotřebuje, a subjekt mu tyto údaje sice sdělí, ale přitom neposkytne žádný informovaný souhlas ke shromažďování třeba pro zpracovatele naprosto nadbytečných údajů, řečeno lakonicky, problém má zpracovatel.

Zákonnosti zpracovávání údajů jsme se věnovali minule, připomeňme, že jednou z podmínek zákonnosti může být souhlas subjektu údajů. Podstatné je, že musí jít o souhlas, který je správce schopen doložit, obvykle tedy o souhlas písemný. Souhlas musí být svobodný, srozumitelný, oddělitelný od jiných prohlášení, ale hlavně je kdykoliv odvolatelný. Jeho odvolání musí být stejně snadné, jako jeho poskytnutí.

A nakonec uveďme důležité oprávnění subjektu, které nařízení zakotvuje, a to právo výmazu, právo být zapomenut. Samozřejmě ani toto právo není bezvýjimečné, např. ani po odvolání souhlasu nesmějí být vymazány některé údaje, které by byly podstatné např. z hlediska veřejné ochrany zdraví, představme si třeba údaj o léčbě infekční nemoci. Ale v zásadě platí, že pokud se kupříkladu rozhodneme přestat užívat určitou sociální síť a požádáme o vymazání všech údajů, bude správce sítě povinen údaje opravdu vymazat.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze
Luboš Zajíc

 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

DSC02119
krajsky-odborn10
bezpecnost-na-prejez...
cyklomaraton-k24-201...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.