Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Poradna Právní poradna Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 10/2014 (SONS)

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 10/2014 (SONS)

N ásledující článek obsahuje krátkou informaci, jež by mohla zaujmout zejména nové držitele vodicích psů a pak rozsáhlejší pasáž věnovanou pravděpodobnému vývoji v oblasti průkazu osob se zdravotním postižením.

Nedávno jsem byl ředitelkou Střediska výcviku vodicích psů SONS, paní Marií Hájkovou upozorněn na výhodu, o níž jsem do té doby vůbec nic netušil. Jde o slevu ve výši 200 Kč na povinnou vakcinaci vodicího psa proti vzteklině. Toto zvýhodnění vyplývá z metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014 vydávané pravidelně Ministerstvem zemědělství. Tuto slevu je třeba uplatňovat u veterinárního lékaře, který vakcinaci provádí. Podrobnější informace o tom, jak přesně při uplatnění slevy postupovat, vám rádi poskytnou členové rady Klubu držitelů vodicích psů. Kontakt na ně najdete na webu:
http://kdvp.braillnet.cz/kontakt.php

Ač zatím není možné o následujících řádcích tvrdit, že všechno bude tak, jak je v nich uvedeno, k jejich napsání mě přiměl velký zájem čtenářů, který se projevil zvýšeným počtem dotazů k tomuto tématu; jde o průkaz osoby se zdravotním postižením. O tom, že by mělo dojít ke změně dosud platné právní úpravy, podle níž by měl do konce roku 2015 být přeposouzen nárok na průkaz téměř u všech jeho držitelů, jsem informoval již v článku publikovaném v této rubrice pod číslem 05. Poté co Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo v dubnu tohoto roku veřejnost o záměru zjednodušit výměnu průkazů, byl vypracován návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Po schválení vládou novela doputovala do Poslanecké sněmovny, kde byla zařazena k projednání ještě na zářijové schůzi. Protože došlo k dohodě mezi MPSV a organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením, že k tomuto návrhu nebudou vznášeny pozměňovací návrhy, aby se ji podařilo včas projednat, lze s jistou pravděpodobností predikovat, že by návrh mohl projít oběma komorami Parlamentu ČR v nezměněné podobě. Proto si pojďme novelu podrobně představit:
 1. Průkaz osoby se zdravotním postižením by měl namísto předchozí právní úpravou žádaného rodného čísla obsahovat jen datum narození;
 2. Kromě typu průkazu může průkaz (jako dosud) obsahovat i symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, ovšem nově je upřesněno, že tento symbol (piktogram) bude osobě přidělen jen tehdy, pokud o to při řízení o průkazu požádá.
 3. Za velmi pozitivní změnu lze označit navržené znění ustanovení § 35 odst. 5, které si dovolím celé odcitovat:
  „Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením vzniká nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání.  Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu platnosti výsledku posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o průkaz; platnost tohoto výsledku posouzení může být časově omezena nebo je bez časového omezení. Doba trvání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením je součástí výroku rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.“
  Z toho plyne, že bude jasně zakotvena možnost, aby okresní správa sociálního zabezpečení v případech, kde je jednoznačné, že nemůže dojít ke zlepšení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který je příčinou podstatného omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace, stanovila časově neomezenou platnost nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Vždy však bude omezena platnost průkazu coby veřejné listiny, a to deseti, resp. u osob do 18 let pěti lety od jeho vydání. Po uplynutí platnosti průkazu jako veřejné listiny by však v případě přiznání nároku na průkaz bez časového omezení nemělo dojít k tzv. přeposuzování samotného nároku, měl by toliko být vydán nový průkaz. V této souvislosti je však nutné dodat, že řízení o nároku na průkaz může být samozřejmě kdykoliv i během platnosti nároku zahájeno z moci úřední; to znamená, že vznikly-li by jakékoliv pochybnosti o správnosti či platnosti posudku, má stát vždy k dispozici možnost, aby ke znovuposouzení nároku došlo. Podle nové úpravy je navíc možné, aby byl vydán průkaz s platností kratší, než jsou uvedená maxima, vše v závislosti na posouzení schopnosti pohyblivosti nebo orientace okresní správou sociálního zabezpečení.
 4. Dále upozorním na skutečnost, v níž k žádné změně sice nedochází, ale nejsem si jist, zda je tato informace v naší komunitě dostatečně rozšířena: Za vydání průkazu OZP náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený či odcizený se platí správní poplatek, nyní ve výši 200 Kč. Tento poplatek se však nevybírá, jestliže k poškození, zničení nebo odcizení průkazu došlo v souvislosti s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.
 5. A konečně se dostáváme k přechodným ustanovením, která upravují, jak na tom budou držitelé starších průkazů. Nejdříve tedy ti, kteří mají průkaz mimořádných výhod, jež byl vydán dle předpisů platných do 31. prosince 2011. Pokud platnost průkazů přežije 31. prosinec roku 2014, pak mají takoví držitelé „automaticky“ nárok na průkaz stejného stupně, resp.
  tehdejší I. St .=TP, II. st. =ZTP a III. st. =ZTP/P.
  Datum Platnosti nároku bude takové, jak bylo stanoveno posudkem české správy sociálního zabezpečení. Pokud tuto platnost nebude možné prokázat (posudek bude ve spisu chybět, osoba jej nebude vlastnit, atd.), bude platnost nároku stanovena dle data platnosti uvedeného na starém průkazu. Znamená to, že ti, kdo doloží, že jim byl průkaz udělen s trvalou platností, budou mít i platnost nároku trvalou, i když obdrží průkaz, v němž bude platnost průkazu (jako veřejné listiny) stanovena na 10, resp. 5 let. Poté, pokud by i nadále platila legislativní úprava, již právě popisuji - o čemž lze s úspěchem pochybovat - budou mít bez přeposouzení nárok na vydání nového průkazu stejného stupně.
  A nyní k osobám, které obdržely průkaz OZP dle právních předpisů platných od 1.ledna 2012 do 31. prosince 2013: těmto osobám bude vydán opět „automaticky“ bez přeposuzování průkaz stejného „stupně“, platnost bude odvozena od data platnosti nároku na průkaz, byla-li v posudku stanovena, datum uvedené na průkazu jako veřejné listiny (tedy na průkazu samotném“ nebude mít žádný vliv.
 6. Ty, kdo jsou příjemci příspěvku na mobilitu, by měl Úřad práce do 30 dnů od data vydání novely obeslat písemnou obsílkou do vlastních rukou, která bude obsahovat výzvu k prokázání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, s informací o způsobu prokázání tohoto nároku a informací o uvedení nebo doložení dalších skutečností nezbytných pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením. Nárok bude možné dokládat jednak právě platným průkazem, jednak údaji uvedenými v úředním spisu. Právě v této chvíli bude třeba zažádat o vydání průkazu s příslušným piktogramem.
 7. Ti, kdo příspěvek na mobilitu nepobírají a přitom jsou držiteli některého z průkazů OZP (tedy nejčastěji průkazu TP), musí svůj nárok uplatnit samy, a to do 31. prosince 2015, kterýmžto datem, nebude-li nárok uplatněn, zanikne.
 8. Jak již bylo řečeno, po uplatnění nároku uvedeným způsobem bude vydán průkaz nový, bez vedení správního řízení, tato skutečnost se pouze poznamená do spisu. Tam, kde o nároku vzniknou důvodné pochybnosti – platí to nejen o podmínkách nároku na určitý stupeň průkazu, ale i o nároku na tzv. piktogram, bude krajskou pobočkou Úřadu práce zahájeno klasické správní řízení z moci úřední.
Na závěr tedy nezbývá, než si přát, aby nic nezabránilo hladkému proplutí navržené novely legislativním procesem a aby se tato včas (tedy rozhodně před 1. lednem 2015) octla ve Sbírce zákonů.

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

p1140723
02-opava-jakartovice
edf-tour-2010-bielsk...
22
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.