Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Poradna Právní poradna Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 8/2014 (SONS)

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 8/2014 (SONS)

V rubrice z naší poradny na tento měsíc naleznete informace o výhodách spojených s průkazem ZTP a ZTP/P při přepravě do zahraničí a zprávy o jednání Sociálně-právní komise SONS ČR.

Několika čtenáři jsem byl v poslední době dotazován, jaké slevy lze z titulu průkazu ZTP či ZTP/P uplatnit při cestách do zahraničí. Jsem si vědom, že ti, kteří si články z naší rubriky archivují, již tuto informaci mají k dispozici z únorového článku z roku 2013. I přesto se mi jeví jako užitečné tyto informace znovu zopakovat, ačkoliv budou takřka totožné.

Při cestách do zahraničí nelze uplatnit žádné slevy na jízdném z titulu držení průkazu TP, ZTP či ZTP/P v letadle ani v autobuse, tedy alespoň ne v žádném masovém měřítku. Samozřejmě není vyloučeno, že se najde nějaký přepravce, český, přepravu do zahraničí poskytující nebo zahraniční, který českému držiteli jednoho z výše uvedených průkazů slevu na jízdném poskytne, ale zde půjde spíše o čestnou výjimku.

Jinak je tomu ale na železnici. České dráhy, a.s.  jsou smluvní stranou mezinárodní dohody, která slevy na železnici poskytuje, a to pro průvodce nebo vodicí psy nevidomých cestujících. Nevidomý tedy platí plné jízdné a jeho průvodce nebo vodicí pes, nikoliv oba, cestují zdarma. Pro možnost využití této slevy platí několik podmínek:
 1. Nevidomý se musí při nákupu jízdenky prokázat platným průkazem ZTP/P poskytnutým z titulu zrakového postižení. Právě k tomu slouží symbol nevidomého (piktogram) na průkazu ZTP/P. Nevidomý cestující musí být schopen se průkazem prokázat nejen při nákupu jízdenky, ale  i kdykoliv během jízdy vlakem, bude-li k tomu vyzván.
 2. Jízdenka musí být zakoupena v České republice, a to jako jízdenka mezinárodní a zpáteční. Pro odbočné nebo navazující tratě mohou být jako návazné, k vydané přímé jízdence,  vydány také zpáteční úsekové jízdenky.
 3. Slevu pro průvodce či vodicího psa je možné uplatnit v první i druhé vozové třídě, vždy podle toho, jakou jízdenku zakoupí nevidomý. Slevu je možné uplatnit i tehdy, koupil-li si nevidomý jízdenku se slevou jízdného (Rail plus, nabídka CityStar).
 4. Průvodce a nevidomý musejí cestovat spolu.
 5. Sleva se neposkytuje u síťových jízdenek, jako je např. InterRail a u vlaků IRT.
 6. Příplatky za zvláštní vlaky, místenku, lehátko či lůžko platí nevidomý i průvodce ve standardní výši.
Takovouto jízdenku je možné zakoupit téměř do všech evropských států, včetně Velké Británie, mezi smluvními stranami však není uveden žádný ukrajinský ani ruský dopravce, proto se domnívám, že do těchto zemí není možné se slevou pro průvodce cestovat.

Informace pro odpověď na výše uvedený dotaz byly čerpány z dokumentu „Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ)“.

O čem jednala sociálně-právní komise prezidenta SONS

Komise se sešla ke svému pravidelnému zasedání dne 16.6.2014.

V úvodu prezident přivítal a členům komise představil nově jmenovanou tajemnici, slečnu Moniku Brůnovou, DiS. Tato od dubna v naší organizaci působící zaměstnankyně by se měla stát metodikem sociálních služeb poskytovaných SONS.

Komise se věnovala kontrole splnění zápisu z minulého jednání, u některých bodů bylo zjištěno, že úkoly v dané oblasti dále trvají. Sem patří např. monitoring situace kolem vzniku zákona o veřejné prospěšnosti.

Komise vzala na vědomí konstatování Luboše Zajíce, že proces vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku se poněkud konsoliduje, dochází k mírnému zkrácení dříve neúnosně dlouhých dob od podání žádosti do vydání rozhodnutí. Také znalosti pracovníků Úřadu práce, jaké skutečnosti je třeba pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku dodávat, se poněkud zlepšují. Požadavek vyplnění prohlášení o majetkových a sociálních poměrech popř. testování příjmů u pomůcek s cenou nad 24.000,-Kč nebo tam, kde žadatel nežádá o snížení zákonné spoluúčasti je ze strany Úřadu práce mnohem méně častější a zejména pokud žadatel sám nepotřebnost těchto údajů namítne, ÚP tuto námitku akceptuje. Probíhala-li by však jednání mezi SONS a ředitelstvím ÚP, bylo by vhodné toto téma zmínit.

Komise se dále podrobně zabývala všemi okolnostmi provázejícími řízení o žádosti o zvláštní pomůcku a shodla se, že při příštím jednání se k tomuto tématu znovu vrátí.

L. Zajíc komisi informoval o účasti SONS v pracovní skupině při MPSV, jejímž cílem je vypracování návrhů změn posuzování závislosti na pomoci jiné fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.

MPSV členům skupiny předalo návrh normativní instrukce určené sociálním pracovníkům provádějícím sociální šetření.
SONS k materiálu uplatnila několik připomínek:
 1. Nepovažujeme za správné zvyšovat význam sociálního šetření oproti objektivně doložitelným lékařským zprávám;
 2. Sociální šetření navrhované normativní směrnicí by znamenalo masivní zásah do soukromí žadatelů, eventuální únik shromážděných citlivých údajů by měl velmi negativní dopad na žadatele;
 3. U osob se zrakovým postižením se sociální šetření, které bylo MPSV navrženo,  jeví vhodné pouze jako doplňkový podklad, eventuálně by ho bylo vhodné provádět jen v některých nejasných, hraničních případech;
 4. Navržené sociální šetření by rozhodně nemělo být užíváno pro jiné účely, než v řízení o příspěvku na péči;
Z výše uvedených připomínek byla MPSV plně akceptována jen připomínka pod bodem 4.

L. Zajíc dále informoval o záměrech MPSV v oblasti přeposouzení nároku na průkaz OZP. S těmito záměry SONS plně souhlasí a vy jste o nich již byli informováni v článku 05/2014.

Komise též projednala stav akreditace kurzů pro poradce SONS. Prezident ocenil všechny pracovníky, kteří přispěli ke získání akreditačního rozhodnutí vydaného MPSV dne 14.5.2014. SONS tak získala možnost po čtyři roky pořádat akreditované kurzy pro své i další sociální pracovníky. Nejbližší kurz je naplánován na konec září 2014.

Dále byl projednáván proces vzniku monitorovacího místa, které je zakotveno mezinárodní Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. V tuto chvíli se jeví jako pravděpodobná varianta, že monitorování Úmluvy bude prováděno Úřadem ochránce práv (ombudsmanem). Osoby se zdravotním postižením by však samy měly mít zastoupení až v poradním orgánu tohoto monitorovacího místa. SONS se procesu vytváření monitorovacího místa účastní.

Jednání komise byl i tentokrát jako host přítomen pan Jan Příborský, který sdělil, jak pokračuje vytváření koncepce projektu péče o aktivní život seniorů se zrakovým postižením. Podporu tomuto projektu vyslovila i Republiková rada SONS, v současné době se shánějí finanční zdroje, uvažuje se o konkrétních krocích.

JUDr. Pavel Ptáčník komisi informoval o nových legislativních předpisech:
 • Bude provedena novela zákona o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.), která do předpisu vrátí valorizaci důchodů způsobem, jakým byla prováděna doroku 2011. Tento valorizační klíč je pro poživatele důchodů výhodnější.
 • Byla navržena novela nařízení vlády č. 109/2008 Sb. o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, podle které bude možné čerpat státní příspěvek na telekomunikační služby i tam, kde by
 • šlo pouze o poskytování připojení k internetu, nejen u hlasových služeb, jak tomu bylo dosud.
 • Navržena byla též novela zákona o pomoci v hmotné nouzi (z. č. 111/2006 Sb.). Navržené změny se týkají zejména dávky doplatek na bydlení, kde docházelo ke spekulativním zvýšením nájemného některými poskytovateli ubytování.
 • Legislativním procesem prochází též významná novela školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.), v níž je zcela nově zakotvena koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Na funkčnost celého systému však budou mít velký vliv prováděcí předpisy, které dosud navrženy nebyly.
 • Novela zákona o daních z nemovitých věcí (z. č. 338/1992 Sb.) nepřinesla žádná nová osvobození od této daně pro osoby se zdravotním postižením, ovšem osvobození již existující nebyla omezena a některá z nich byla i zpřesněna.
 • Velkou diskusi vzbudil návrh na změnu zákona o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.), zejména převod mnohých kompetencí z MPSV na kraje, včetně financování sociálních služeb i kontroly jejich poskytování.
 • A konečně Pavel Ptáčník informoval komisi i o novele zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou mají být zrušeny veškeré regulační poplatky kromě poplatku za využití pohotovosti.
V diskusi pak Mgr. Viktor Dudr komisi zpravil o jednáních s Českými drahami, při nichž se dotazoval na způsob, jak si mají počínat těžce zrakově postižení cestující tam, kde funguje tzv. samoobslužný prodej jízdních dokladů. Vzhledem k tomu, že tento systém je užíván na regionálních tratích, kde obvykle jezdí pouze soupravy nevelkého rozsahu, může se nevidomý dle názoru Českých drah odbavit u strojvedoucího.

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha příjemné léto přeje

Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

15-opava-jakartovice
rovna_prava_pro_vsec...
p1140810
08-opava-jakartovice
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.