Cvičení s Jaroslavem Wojnarem * Projekt Podané ruce 2019 * Zooterapie Euroklíč
Poradna Právní poradna Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 2/2013 (SONS)

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 2/2013 (SONS)

lánek uveřejněný v minulém měsíci byl zakončen odpovědí týkající se slev držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením v dopravě, dnes tímto tématem začneme. V lednu tohoto roku přišel do naší poradny následující dotaz:

Dotaz: „Mám jako držitel průkazu ZTP nárok na nějaké slevy při cestování hromadnými dopravními prostředky do zahraničí?“


Při cestách do zahraničí nelze uplatnit žádné slevy na jízdném z titulu držení průkazu TP, ZTP či ZTP/P v letadle ani v autobuse, tedy alespoň ne v žádném masovém měřítku.Samozřejmě není vyloučeno, že se najde nějaký přepravce, český, přepravu do zahraničí poskytující nebo zahraniční, který českému držiteli jednoho z výše uvedených průkazů slevu na jízdném poskytne, ale zde půjde spíše o čestnou výjimku.

Jinak je tomu ale na železnici. České dráhy, a.s.  jsou smluvní stranou mezinárodní dohody, která slevy na železnici poskytuje, a to pro průvodce nebo vodicí psy nevidomých cestujících. Nevidomý tedy platí plné jízdné a jeho průvodce nebo vodicí pes, nikoliv oba, cestují zdarma. Pro možnost využití této slevy platí několik podmínek:
  1. Nevidomý se musí při nákupu jízdenky prokázat platným průkazem ZTP/P poskytnutým z titulu zrakového postižení. Právě k tomu slouží symbol nevidomého (piktogram) na průkazu ZTP/P, jež bude součástí průkazu také tehdy, budeme-li mít průkaz vtělen do sKarty. Nevidomý cestující musí být schopen se průkazem prokázat nejen při nákupu jízdenky, ale  i kdykoliv během jízdy vlakem, bude-li k tomu vyzván.
  2. Jízdenka musí být zakoupena v České republice, a to jako jízdenka mezinárodní a zpáteční. Pro odbočné nebo navazující tratě mohou být jako návazné, k vydané přímé jízdence,  vydány také zpáteční úsekové jízdenky.
  3. Slevu pro průvodce či vodicího psa je možné uplatnit v první i druhé vozové třídě, vždy podle toho, jakou jízdenku zakoupí nevidomý.
  4. Průvodce a nevidomý musejí cestovat spolu.
  5. Sleva se neposkytuje u síťových jízdenek, jako je např. InterRail. Příplatky za zvláštní vlaky, místenku, lehátko či lůžko platí nevidomý i průvodce ve standardní výši.
Takovouto jízdenku je možné zakoupit téměř do všech evropských států, včetně Velké Británie, mezi smluvními stranami však není uveden žádný ukrajinský ani ruský dopravce, proto se domnívám, že do těchto zemí není možné se slevou pro průvodce cestovat.
Informace pro odpověď na výše uvedený dotaz byly čerpány ze stránek Českých drah, a.s., např. z odkazu:
www.cd.cz/assets/infoservis/cim-se-ridime/scic-nrt-2011.pdf

Nyní se pojďme věnovat dvěma dotazům z daňové oblasti.


Dotaz: „mohu jako zrakově postižený držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P uplatnit slevu na dani z přidané hodnoty, dále DPH, při nákupu motorového vozidla?“

Zákon o dani z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb., v platném znění) skutečně obsahuje ustanovení § 85, jehož nadpis zní: „Vracení daně osobám se zdravotním postižením“.

Odstavec 1 stanoví, že osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené DPH u osobního automobilu této osobě dodaného, ovšem v odstavci 2 se dovídáme, že osobou se zdravotním postižením pro účely tohoto ustanovení se rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu (tedy Úřadu práce) přiznán příspěvek na jí dodaný automobil. Jak již pozorní čtenáři článků z naší poradny vědí, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., v platném znění), s účinností od 1. ledna 2012 přiznává nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla toliko osobám s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Osoby se zrakovým postižením do tohoto výčtu zahrnuty nejsou, na rozdíl od legislativy platné před 1. lednem 2012 ani rodiny se zrakově postiženým dítětem. Z toho vyplývá, že zrakově postižení nárok na vrácení DPH, kterou zaplatí při pořízení motorového vozidla, ať již staršího či úplně nového, nemají.

Dotaz: Jak je to se slevou na dani z příjmů na poplatníka. S účinností od 1. ledna 2013 si slevu na poplatníka ve výši 24800 Kč za rok na rozdíl od předchozího období nemůže uplatnit poplatník důchodce. Týká se tato restrikce i důchodců invalidních?“

Sleva na dani z příjmů, uvedená v dotazu, je upravena v ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb., v platném znění). Slevu ve výši 24800 Kč za zdaňovací období si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci (fyzické osoby), a však dále zákon stanoví toto:

„daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu...“

Tato formulace přiměla mnohé pracující důchodce, aby se pokusili na zákon vyzrát. Podali si totiž žádost na okresní správu sociálního zabezpečení, aby jim byla výplata starobního důchodu pozastavena, třeba jen na období několika dnů tak, aby  mezi těmi dny byl právě 1. leden roku 2013. Ministerstvo financí se již nechalo slyšet, že u takto účelového pozastavení výplaty důchodu jde o jasné obcházení zákona, ale jde jen o jeden z právních názorů, ačkoliv pravděpodobně o velmi pádný.

Pro nás je mnohem podstatnější závěr, že omezení slevy na daňového poplatníka se na osoby pobírající invalidní důchod nevztahuje. Pro úplnost však musím upozornit i na skutečnost, že pro bývalé invalidní důchodce, kterým se z důvodu dosažení věku 65 let jejich invalidní důchod automaticky přeměnil na důchod starobní, možnost uplatnění slevy na daňového poplatníka od 1. ledna 2013 zaniká.

Je třeba mít na paměti, že tato restrikce se bude týkat až daňového období od 1. ledna 2013, nebude mít tedy dopad na výši daně za uplynulý rok 2012.

Protože se mezi vámi nacházejí čtenáři, kteří naši poradnu „atakují“ dotazy týkajícími se další etapy důchodové reformy, tedy změnami účinnými od 1. ledna 2013, pokusíme se v příštím článku tomuto tématu věnovat poněkud zevrubněji.

A na závěr jedna informace týkající se personálního obsazení naší právní poradny:

S potěšením oznamujeme, že právní oddělení SONS bylo posíleno o novou pracovnici, slečnu Denisu Marii Táborskou. Je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později, až se budete na naši poradnu obracet, může to být právě tato naše nová kolegyně,  kdo se bude snažit najít odpověď či radu na Vaše dotazy. Věřím, že posílení našeho oddělení bude pro Vás, naše klienty, přínosem!

Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6231621
krajske_shromazdeni_...
Olympiada_v_Sizuoka1
priprava2011-06
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.