Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
O zdraví Rady pacientům Principy podporovaného zaměstnávání (Dobromysl.cz)

Principy podporovaného zaměstnávání (Dobromysl.cz)

P rincipy podporovaného zaměstnávání (PZ) vymezují tuto praktickou metodu jako službu od jiných druhů služeb (chráněné dílny, poradny, přechodné zaměstnávání apod.), jako jeden ze způsobů, který výrazně napomáhá znevýhodněným lidem k jejich pracovnímu uplatnění vstupem do práce. Principy jsou vymezeny smyslem, pro který je PZ realizováno,

cílovou skupinou lidí, kterým je PZ poskytováno, cíli, kterých má být v PZ dosahováno, kritérii, která popisují pracovní místo a charakteristikami podpory, kterými je metoda PZ nesena.

Na přípravě Principů se podíleli pracovníci poskytovatelů, zástupci úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EQUAL.

 

Smysl podporovaného zaměstnávání

1. Smyslem PZ je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce[2] a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém společenském uplatnění. V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora rovněž zaměstnavatelům uživatelů služby.

Cílová skupina podporovaného zaměstnávání

2. Lidé, jejichž schopnosti jsou sníženy[3] v oblasti získání a zachování vhodného zaměstnání.

3. Lidé, kteří z důvodu rozsahu snížení svých schopností získat a zachovat si vhodné zaměstnání, potřebují odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci.

Cíle

4. Hlavním cílem PZ je umožnit lidem z cílové skupiny získat a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce.

5. Současně je cílem zvýšit míru samostatnosti uživatelů služeb, tedy jejich dovednosti potřebné k získání a zachování si práce, posílit jejich pracovní návyky a motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji.

Kritéria získané práce

6. Pracovní místo je na otevřeném trhu práce.

7. Práce má stabilní charakter[4].

8. Velikost pracovního úvazku zohledňuje specifické potřeby zaměstnance-uživatele PZ.

9. Druh práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem zaměstnance-uživatele sužeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj[5].

10. Zaměstnanec-uživatel PZ pracuje za rovných pracovních podmínek[6], které odpovídají jeho potřebám i nárokům na vykonávání práce.

11. Jde o hodnotnou a smysluplnou práci.

12. Zaměstnanec-uživatel PZ má na pracovišti příležitost nejen k pracovnímu, ale i sociálnímu uplatnění.

Charakteristiky poskytované podpory[7]

13. Podpora je orientovaná na konkrétního uživatele služeb a na konkrétní pracovní místo/zaměstnavatele.

14. Podpora je kontinuální, tzn. sleduje nejen získání, ale také zachování si zaměstnání. Je poskytována také po uzavření pracovně právního vztahu a i v jiných oblastech než je zvládnutí samotné práce.

15. Služba je časově omezená a v rámci stanoveného limitu se přizpůsobuje individuálním potřebám zaměstnance - uživatele[8].

16. Podporu lze využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování nebo získání nového zaměstnání.

17. Za běžný prvek podpory se považuje podpora poskytovaná přímo na pracovišti.

18. Podstatou podpory poskytované v rámci PZ je osobní pomoc, která zahrnuje např. poradenství a individuální konzultace, doprovázení, zastupování, pracovní asistenci apod.

19. Součástí podpory je příprava k práci[9].

20. Podpora je také orientována na rozvoj přirozené podpory na pracovišti.

21. Podpora se zaměřuje na zvládnutí dovedností přímo i nepřímo souvisejících s pracovním uplatněním[10].

22. V případě potřeby je součástí podpory také koordinace pomoci ze strany rodiny a dalších návazných služeb, které mohou ovlivnit získání a zachování vhodného zaměstnání.

23. Podpora je poskytována tak, aby byla pro konkrétního zaměstnance – uživatele služby a jeho pracoviště co nejpřirozenější.

24. Je poskytována právě taková míra podpůrných aktivit, která je aktuálně nezbytná k dosažení stanoveného cíle.

25. Podpora dává uživateli služby příležitost k aktivní účasti při hledání práce, dojednávání pracovních podmínek, stanovování míry podpory apod.

26. Způsob poskytování podpory dává uživateli služby příležitost rozhodovat o vlastním pracovním uplatnění (druh práce a místo výkonu práce, velikost pracovního úvazku apod.).

27. Podpora je poskytována prostřednictvím vyškoleného pracovního týmu, který pokrývá potřeby cílové skupiny.

28. Podpora je poskytována také zaměstnavateli pracovníka-uživatele PZ. Zahrnuje pomoc s administrativou, která souvisí s přijetím uživatele PZ do pracovního poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, vytvoření podmínek pro přijetí pracovníka-uživatele PZ do pracovního kolektivu, motivace a podpora zaměstnavatele a jeho pracovníků apod.

29. V rámci podpory existuje systém sledující spokojenost uživatelů a dalších zájmových skupin.

 

vysvětlivky:

[1] v současné době zejména speciálních škol

[2] Pojmem „otevřený trh práce“ se míní všechna pracoviště zaměstnavatele, kde většina pracovníků nemá zdravotní postižení ani nejsou jinak znevýhodněni na trhu práce, tzn. nepatří do skupiny na trhu občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc (§38 návrhu zákona o zaměstnanosti, MPSV 2003).

[3] Snížení schopností může mít různé důvody - zdravotní postižení, problémy zapříčiněné zneužíváním návykových látek, návrat z výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovectví apod. Kritériem pro neposkytnutí služby není vyšší míra znevýhodnění na trhu práce ani větší rozsah specifických potřeb.

[4] Kritéria standardů stanoví, co se míní pojmem „stabilní charakter“.

[5] Pojmem „profesní rozvoj“ se míní celkové nastavení psychologických, sociologických, vzdělávacích, fyzických, ekonomických a náhodných faktorů, které společně působí a ovlivňují charakter a význam práce v průběhu celého života každého jednotlivce. (Kariérové poradenství, NVF, 2001)

[6] Ke sledovaným podmínkám patří náplň práce, pracovní prostředí, přiměřená mzda atd.

[7] Pojmem „podpora“ zdroje a strategie, které posilují/hájí zájmy a zdar/blaho jednotlivců a jejichž výsledkem je posílení osobní nezávislosti a produktivity, zvýšená účast ve společnosti vzájemně závislých lidí, zvýšené zapojení do obce a/nebo zlepšená kvalita života. (Shalock, 1001) v Mental Retardation, volume 40, number 5: 390-405/October 2002

[8] Je respektováno, že někteří lidé budou určitou míru a typ podpory potřebovat dlouhodobě či trvale a pro jiné je předem stanovený časový limit zbytečně dlouhý.

[9] Pojmem „příprava k práci“ se míní cílená činnost směřující k zapracování uživatele PZ na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (podle návrhu zákona o zaměstnanosti, MPSV 2003)

[10] Pojmem „dovednosti přímo nebo nepřímo související s pracovním uplatněním“ se míní motivace k práci, pracovní dovednosti a návyky, adaptace nebo kompenzace činnosti a pracoviště, sociální adaptace pracovníka na pracovišti (pomoc v orientaci a přizpůsobení se sociokulturnímu zázemí zaměstnavatele a podpora pracovního kolektivu v přijetí znevýhodněného pracovníka)

  
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

IMG_0122
rovna_prava_pro_vsec...
p1140810
img_9253
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.