Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Odpovědi Úřadu práce ČR ve věci tzv. sKarty (NRZP)

Odpovědi Úřadu práce ČR ve věci tzv. sKarty (NRZP)

V ážení přátelé, v příloze Vám posílám odpovědi Úřadu práce ČR na naše otázky ve věci tzv. sKarty. Je zřejmé, že MPSV ČR a Úřad práce ČR se rozhodly otočit výkladem dikci zákona, která se týká výplaty sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Doporučuji Vám, abyste si zvláště všimli pasáže, která se týká způsobu výplaty dávek při obdržení sKarty. Pan náměstek generálního ředitele ÚP M. Žárský prakticky popřel možnost posílání peněz poštovní poukázkou, přičemž charakterizuje jako výplatu v hotovosti výběr peněz z bankomatu. To je absolutní popření toho co bylo dohodnuto a také argumentace, kterou představitelé MPSV ČR říkali při projednávání zákonů sociální reformy v Poslanecké sněmovně. Kdyby neumožnili výplatu dávek poštovní poukázkou, tak by pravděpodobně Karta sociálních systémů Parlamentem neprošla.

Máme tyto zásadní výhrady vůči výplatě dávek prostřednictvím sKarty:
 • Přibližně 1/3 příjemců dávek způsobí sKarty obrovské problémy, protože se nemají možnost dostat k bankomatu, nemohou nakupovat bankovní kartou, a tudíž jejich jedinou možností jak peníze obdržet je poštovní poukázkou. Jedná se přibližně o 100 tisíc lidí.
 • Česká spořitelna bude mít detailní informace o svých klientech, a to až po informaci, jaký je zdravotní stav klientů a podobně. Pokud bude mít klient účet v jiné bance, tak i o tom bude mít Česká spořitelna detailní informace. Zároveň bude moci sledovat, ve kterých prodejnách, případně za co, realizujeme naše dávky. Jsme přesvědčeni o tom, že komerční subjekt nemá mít takové informace, neboť jsou snadno zneužitelné.
 • Byli jsme upozorněni, že sKarta, jako bankovní produkt, může podléhat exekuci. To znamená, že by mohly být tyto účty zablokovány ve prospěch exekutora. Samotný příspěvek na péči, případně na mobilitu nelze zablokovat exekutorem.
 • Velký problém také může vzniknout tím, když karta bude používána často jako průkazka ZTP. Může dojít ke ztrátě a ukradení. Tím, že bude obecně známo, že tyto průkazky jsou i bankovními kartami, tak může být snaha je odcizit.

O výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením intenzivně jednáme s MPSV ČR. Ve středu 20. 6. 2012 v 18:00 hodin máme schůzku s 1. náměstkem V. Šiškou. Samozřejmě, že Vás budu o průběhu jednání informovat.

Vážení přátelé,

opětovně Vás Prosím, abyste nyní byli aktivní. Pokud pobíráte dávky poštovní poukázkou a tato forma Vám vyhovuje, piště prosím e-maily a dopisy panu ministrovi J. Drábkovi, MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376,  128 02 Praha 2, jaromir.drabek(zavináč)mpsv.cz

a generálnímu řediteli Úřadu práce ČR, panu J. Kubešovi, Karlovo náměstí 1,  128 00 Praha 2, jiri.kubesa(zavináč)uradprace.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

____________________________________

Odpovědi Úřadu práce k sociálním kartám


V případě, že člověk má trvalé bydliště jinde než skutečné bydliště a zdravotní stav mu neumožňuje dostavit se na Úřad práce, pod který spadá trvalým bydlištěm, bude možné vyzvednout si sKartu na jiném kontaktním pracovišti Úřadu práce? Jak v tomto případě postupovat?

V případě, že se jedná o osobu, která je imobilní nebo je umístěna v sociálním zařízení, ve zdravotnickém zařízení a není schopna dostavit se na Úřad práce a sKartu si vyzvednout, budou úředníci Úřadů práce schopni zajistit distribuci do domácího prostředí, popřípadě do výše uvedených zařízení? Je možné ve zvláštních případech žádat, aby úřad v duchu „dobré správy úřadu“ kartu doručil do místa bydliště žadatele?

V případě, že si taková osoba bude muset kartu vyzvednout osobně na Úřadu práce, bude stačit plná moc nebo bude muset být zhotovena generální plná moc? Kdo v takovém případě bude hradit notářský poplatek?


V obdobných případech Úřad práce komunikuje s klientem na tzv. korespondenční adrese, je tedy možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné.

V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se nemůže dostavit na KoP, pak může postupovat následovně:
 • buď tak, že je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny
 • mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
 • ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence).

V případě, že osoba má platný průkaz mimořádných výhod do konce roku 2015, bude muset vyměnit stávající a platný průkaz za sKartu systémů nebo bude mít průkaz ZTP a k tomu ještě sKartu?

V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient povinen původní průkaz vrátit.

V jakých situacích (u kterých dávek) je osoba povinna používat sKartu? Bude si moci osoba dále nechat zasílat peníze na svůj běžný účet nebo složenkou? Nebo budou muset být peníze zaslány nejprve na účet České spořitelny a osoba bude muset dát trvalý příkaz a převést si peníze na svůj účet? Lze si vybrat způsob výplaty dávek? Jakou formou volbu způsobu výplaty dávek lze provést a kde? Jak v tomto případě postupovat?

Prostřednictvím karty sociálních systémů jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky, tj.:
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • Dávky státní sociální podpory
 • Příspěvek na péči
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi

Ve většině případů opravdu určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím sKarty. Způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:
 • Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:
  • Výběrem z bankomatu (hotovost)
  • Platbou u obchodníka
  • Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)
 • Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, přičemž platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient chce veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní účet provede výše uvedenými způsoby platební příkaz.

Výplata probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného k sKartě, přičemž klient následně volí pro něj nejvhodnější způsob jejího čerpání.

Výjimkou jsou případy výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci, kde je nezbytné dávku vyplatit bezodkladně a jako jeden ze způsobů je možné volit i poštovní poukázku. S ohledem na fakt, že se klienti i v jiných případech mohou ocitnout ve vyhrocené sociální situaci, která vede k nutnosti jakoukoliv dávku vyplatit bezodkladně, má ÚP připraveny metody výplaty dávky okamžitě a v hotovosti, případně i formou poštovní poukázky.

Pro osoby se ZP je sKarta důležitá také jako průkaz osoby se ZP. Je tedy nezbytné, aby si sKartu vyzvedli a následně pak dle vlastního uvážení využili jejích další funkcí. Na místně příslušném ÚP poskytnou pracovníci klientům veškeré informace a napomohou vybrat nejvhodnější způsob čerpání dávek, který odpovídá zvyklostem a možnostem klienta.

V současnosti je systém výplaty nepojistných sociálních dávek určován doposud dostupnými způsoby, tj. hotovostní výplatou na ÚP (cca 1 % všech výplat), výplatou na účet (cca 60 % všech výplat) a výplatou prostřednictvím poštovní poukázky. Motivem a cílem zavedení sKarty je sjednocení výplaty dávek jednou metodou, od které se pak odvíjejí volby klienta ve způsobu čerpání dávky. Na jedné straně to přináší úspory v nákladech na doručování a na druhé straně se zvyšuje spektrum možností pro čerpání dávek.

Úřad práce ČR si je vědom toho, že někteří klienti budou i nadále považovat čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky za způsob, který je pro ně nejvhodnější. V takovém případě (pomineme-li nyní mimořádné sociální situace) v rámci individuální práce s klientem může ÚP nebo například občanská poradna, či sociální pracovník obce nasměrovat klienta k nabídce služeb komerčních institucí, které takové doručování nabízejí. Pokud nejde o mimořádnou sociální situaci, je doručování prostřednictvím poštovní poukázky službou nadstandardní a placenou.

Budou finance na sKartě chráněny před výkonem exekuce?

Ano, budou. Pokud je ÚP vyzván oprávněnou osobou (exekutorem) k provedení srážek, pak tak činí ještě předtím, než odešle příslušné dávky na účet vedený k sKartě. Učinit tak může pouze u dávek, které jsou exekuovatelné, tj. dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti. Proto, aby byla zvýšena ochrana dávek i na účtu vedeném k sKartě, byla iniciována novela občanského soudního řádu, která před exekucí chrání všechny prostředky na účtu vedeném k sKartě. Příslušný sněmovní tisk byl 13. 6. 2012 již schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jakým způsobem bude osoba vyzvána k vyzvednutí sKarty? Půjde o obyčejný dopis, doporučený nebo o dopis do vlastních rukou?

Bude stanovena lhůta pro vyzvednutí sKarty? V případě, že osoba nebude schopna z důvodu zdravotního stavu (pobyt ve zdravotnickém zařízení, atd.) si sKartu vyzvednout v dané lhůtě, nevzniknou jí nějaké problémy, postihy?

První dopis bude odeslán obyčejně. Pokud na něj klient nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán doporučený dopis do vlastních rukou. Pokud ani v tomto případě nedojde k doručení, nebo klient nereaguje, bude příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce aktivně klienta vyhledávat a pokud z objektivních důvodů nelze klienta nalézt, zahájí se řízení z moci úřední o pozastavení výplaty dávky, tj. dávka nadále přináleží, ale není vyplácena. Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina nemožnosti vyzvednout si sKartu, pak je zvolen způsob pro osobu nejvhodnější, tj. opatrovník, zmocněnec, předání sKarty v místě, kde klient pobývá etc.

Mění se výhody pro držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P?

Nemění, všechny výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty.

Jakým způsobem lze kontrolovat zůstatek na sKartě?


Zůstatek na sKartě lze zdarma kontrolovat v bankomatu nebo na internetu (na stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné také nechat si výpis zasílat, a to za cenu poštovného, tedy 9,50 Kč.

Více informací je na socialnireforma.mpsv.cz/cs/3 a také na www.skontakt.cz.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6265911
07
12
12_prijezd_2509-1832
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.