Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, ... (NRZP)

Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, ... (NRZP)

P Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona - Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Sněmovní tisk 26.) - Připomínka č. 1: V § 5, odst. 1, písmene b) se navrhuje nahradit slova „nebo osobu těžce zdravotně postiženou“ za slova „nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou“. S tímto opatřením zásadně nesouhlasíme, neboť neodůvodněně zužuje skupinu osob se zdravotním postižením tak, jak je uvedeno v dosavadním znění zákona. K tomuto zúžení není žádný relevantní důvod, neboť termín osoba těžce zdravotně postižená zahrnuje v sobě jak osoby s těžkým pohybovým postižením, tak i soby se sluchovým postižením. Text písmene d) v § 5, odst. 1 zákona, by se tak stal nepřehledným, neboť v první části písmene je používána osoba těžce zdravotně postižená a v druhé části by byla osoba těžce pohybově postižená nebo osoba sluchově postižená.

Připomínka č. 2
V bodě č. 18 Senátního návrhu se navrhuje nové znění § 67, které upravuje speciální označení vozidel a osob. Obecná připomínka k § 67. V navrhovaném znění  není jasně vymezen charakter parkovacího průkazu. Z předloženého ustanovení není zřejmé, zda se jedná o průkaz, tedy jakýsi doklad s charakterem veřejné listiny, jak tomu napovídá název „parkovací průkaz“. Není zřejmé zda jde o formu veřejné listiny, plnící průkaz mimořádných výhod, vydaných podle zvláštních předpisů, nebo zda jde v zásadě o dosavadní charakter speciálního označení vozidel O1, přičemž se používá jiný název pro toto označení. Senátní návrh zcela opomíjí doporučení Rady EU z roku 1998 č. 98/376/ES, týkající se karty na parkování pro osoby se zdravotním postižením „parking car for people with disabilites“. Česká republika je jednou z mála zemí, která nepřistoupila k tomuto doporučení, a tudíž ani naše parkovací znaky nejsou použitelné v jiných zemích EU. Z toho důvodu se domníváme, že by bylo lépe přistoupit ke komplexní úpravě této problematiky a nedělat dílčí úpravy, které mohou poškodit některé skupiny osob se zdravotním postižením.

Připomínka č. 3
Do navrženého ustanovení § 67, odst. 1, navrhujeme doplnit tato slova: za slova „vozidlo přepravující“ se vkládají slova „osobu s těžkým zdravotním postižením, nebo „osobu s těžkým pohybovým nebo mentálním postižením……“. Jedná se o zásadní připomínku. Senátní tisk významným způsobem zužuje vydávání průkazu pouze pro osoby s těžkým pohybovým nebo mentálním postižením. Toto zúžení je naprosto neodůvodněné. Osoba s těžkým pohybovým postižením, která je na vozíku, je mnohdy podstatně pohyblivější, nežli osoba s těžkým srdečním postižením, plicní nedostatečností a podobně. Všechny tyto osoby by byly navrženou právní úpravou vyřazeni z možnosti získat tzv. parkovací průkaz a významně by se jim zhoršila dostupnost potřebných míst.

Připomínka č. 4
k odstavci 2, nového znění  § 67. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby obecní úřad s rozšířenou působností vydával tzv. parkovací průkazy na základě potvrzení odborného lékaře se specializací v oboru ortopedie nebo neurologie, u lidí s mentálním postižením, potvrzení odborného lékaře se specializací z oboru psychiatrie. Návrh zákona nadále předpokládá, že základní podmínkou pro vydání „parkovacího průkazu“ bude přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pokud jsou osobě přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, pak se tak děje na základě rozhodnutí posudkového lékaře, a to dle  lékařských zpráv odborníků, uvedených v návrhu znění odst. 2. Tudíž je zcela nadbytečné, aby se ti samí lékaři opětovně vyjadřovali k vydání „parkovacího průkazu“. Způsobí se tím obrovské potíže osobám se zdravotním postižením, které budou muset shánět další potvrzení pro vydání „parkovacího průkazu“. Vzhledem k tomu, že se jedná o specialisty, u kterých se předpokládá platba za jejich návštěvu, lze potencionálně očekávat, že tito lidé budou muset za tato potvrzení platit. Jedná se de facto o duplikace lékařských zpráv. Předkladatelé zákona zřejmě nevzali v potaz všechny informace k této problematice. Jako příklad uvádíme, že například osoby s revmatickým postižením jsou také osobami s pohybovým postižením, ale odborným lékařem není ortoped ani neurolog, ale revmatolog, tudíž vyjmenovat v zákoně přímo specialisty, kteří by měli posuzovat pohybové postižení je zcela nereálné.

Připomínka č. 5
k odst. 3, nově navrženého § 67. Navrhujeme nové znění odst. 3, § 67: „(3) označení O2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

Odůvodnění: Ustanovení § 67, odstavec 1, stanoví, že označení O 2 označuje vozidlo řízené osobou sluchově postiženou. Z toho vyplývá, že ne vždy tato osoba bude řídit vlastní vozidlo. Podle odstavce 3 však právo na vydání označení O 2 má vlastník vozidla, kterému byly přiznány mimořádné výhody 2 stupně, bez ohledu na to, zda je či není současně držitelem řidičského oprávnění. Námi navrhovaná změna tuto nelogičnost odstraňuje

Závěr
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
považujeme Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Sněmovní tisk 26.) za poněkud nešťastný, který ve svých důsledcích zhoršuje situaci osob se zdravotním postižením, povede k větší byrokracii a nereaguje na evropské trendy a ani na doporučení Rady EU. Z tohoto důvodu se nemůžeme s tímto návrhem zákona nijak ztotožnit a přivítali bychom, kdyby Poslanecká sněmovna návrh zákona zamítla.

V Praze dne 10. srpna 2010

Zpracovali: JUDr. Jan Hutař a Bc. Václav Krása


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajsky-odborn12
17_zahajeni_2609-121...
hipo1
12_prijezd_2509-1832
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.