Independent living neboli Samostatný život (Dobromysl.cz)

C Co je to samostatný život?V podstatě je to život, tak jak jej žije kdokoli jiný – člověk má možnost činit rozhodnutí, která jeho život ovlivňují, je schopný provádět činnosti, které si sám vybere – je omezený pouze tím způsobem, jak jsou omezeni jeho nehandicapovaní sousedi.

Samostatný život by neměl být definován v pojmech toho, že člověk bydlí sám, má zaměstnání, které odpovídá jeho schopnostem a zájmům, nebo žije aktivní společenský život. To jsou projevy samostatného života. Samostatný život souvisí se svobodným rozhodováním. Je to právo a možnost provádět činnost až do konce. A je to svoboda selhat – a učit se ze svých selhání, tak jako to dělají nehandicapovaní lidé.

Existují samozřejmě jedinci, kteří mají jistá mentální oslabení, které mohou ovlivnit jejich schopnost činit složitá rozhodnutí nebo provádět spletité činnosti. Pro tyto jedince znamená samostatný život možnost být pokaždé tak soběstačný, jak je to jen možné.

Samostatný život. Není jednoduchý a může být nebezpečný. Miliony lidí s handicapy jej ale cení výš než závislý život, omezené možnosti a nenaplněná očekávání.

O Centrech samostatného života

Lidé s handicapy to naštěstí nemusí všechno dělat sami. Existují servisní organizace, které se specializují na podporu lidí s handicapem, a to většinou prostřednictvím lidí, kteří mají sami postižení a byli sami úspěšní ve vedení samostatného života. Tito lidé mají jak cvik, tak osobní zkušenost, takže přesně vědí, co je k samostatnému životu potřeba. A mají také hluboký zájem pomáhat jiným lidem s handicapy, aby se stali nezávislejšími. (u nás takovéto centrum provozuje např. Pražská organizace vozíčkářů – pozn. red.).

Služby center samostatného života

Centra nabízejí široký rozsah služeb. Čtyři z nich jsou pro úsilí lidí s handicapy žít nezávislý život základní, a to:

Informační a referenční: Centra vedou úplné archivy informací o dostupnosti dosažitelného ubytování, dopravě, možnostech zaměstnání, přehledech osob, které jsou k dispozici pomáhat jako osobní asistenti, tlumočníci pro lidi s poruchou sluchu nebo předčítači pro lidi s poruchou zraku, a mnoha jiných službách v jejich komunitě.

Cvičení dovedností pro samostatný život: Centra zajišťují výcvikové kurzy, aby pomohla lidem s handicapy získat dovednosti, které by jim umožnily žít nezávisleji; kurzy mohou zahrnovat používání různých druhů dopravy, zvládnutí osobního rozpočtu, vypořádání se s intenzivním a diskriminačním chováním členů široké veřejnosti a mnoho jiných témat.

Poradenství vrstevníků: Centra nabízejí službu, ve které může člověk s handicapem pracovat s jinými lidmi, kteří mají handicapy a kteří nezávisle bydlí v komunitě. Cílem je prozkoumat možnosti a řešit problémy, které se před lidmi s handicapy někdy objeví, například přizpůsobování se nově získanému handicapu, poznávání změn v uspořádání života, nebo učení se používat efektivněji komunitních služeb.

Advokacie: Centra zajišťují dva druhy advokacie: 1) uživatelskou advokacii, která se týká zaměstnanců centra, pracujících s handicapovanými lidmi, opatřujících nutné servisní služby od jiných součástí komunity a 2) komunitní advokacii, která se týká zaměstnanců centra, členů rady a dobrovolníků, zavádějících společně činnosti vedoucí ke změnám v komunitě, které všem lidem s handicapy zjednoduší nezávislejší život.

Ostatní služby: Centra také nabízejí množství jiných služeb, závisejících většinou na specifických potřebách jejich uživatelů a nerovnováze kdekoli v komunitě. Mezi nejčastěji zajišťovanými službami jsou komunitní vzdělání a jiné veřejné vzdělávací služby, opravy vybavení, rekreační aktivity a domácí úpravy.

Jak se centra pro samostatný život liší od jiných servisních organizací

Existuje mnoho různých organizací, které zajišťují služby pro lidi s handicapy – státní zaměstnanecké rehabilitační agentury, skupinové domovy, rehabilitační nemocnice, chráněné dílny, soukromá sanatoria, centra pro seniory, agentury domácí zdravotní péče a tak dále. Tyto organizace zajišťují cenné služby a jsou důležitými spoji v síti služeb, které pomáhají lidem s handicapy uchovat si nezávislý životní styl.

Co činí centra pro samostatný život tak odlišnými od těchto jiných organizací je to, že v centrech jsou skutečně zapojeni lidé s handicapy, kteří rozhodují o postupech a dodávkových službách. Proč tento důraz na vliv lidí s handicapy? Hlavní ideou samostatného života je, že ti, kdo nejlépe vědí, jaké služby potřebují lidé s handicapy k samostatného životu, jsou handicapovaní lidé sami.

Závěrem o samostatném životě

Změny, které zpříjemní život, se neobjevují přes noc. Ale lidem, kteří mají dobrou vůli se propracovávat k větší nezávislosti, mohou centra samostatného života pomoci dát všechno potřebné dohromady.Zdroj:

Independent Living Research Utilization

Texas Institute for Rehabilitation

2323 S. Shepherd, Suite 1000

Houston, TX 77019, United States. 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.