Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Zákon o veřejném zdravotním pojištění + školský zákon (NRZP)

Zákon o veřejném zdravotním pojištění + školský zákon (NRZP)

V ážení přátelé, ve středu 16. 9. 2015 se uskutečnilo jednání NRZP ČR s MZ ČR ve věci novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon významným způsobem mění způsob registrace a stanovení doplatku u zdravotnických prostředků. Návrh zákona jsem Vám před časem poslal a NRZP ČR k němu uplatnila významné připomínky. Vzhledem k tomu, že se jedná teprve o vnitřní připomínkové řízení, je možné ještě do zákona významně vstoupit. S MZ ČR jsme projednávali tyto okruhy problémů:
 1. Návrh neobsahuje žádné plně hrazené individuálně zhotovované, či na míru upravené ZP
 2. Schází úprava podílového spoluvlastnictví, či majetkové řešení finančních doplatků u tzv. „doplatkových“ ZP, jichž vznikne absolutní většina
 3. Schází jasné zakotvení a) zapůjčovaných ZP a b) ZP ve vlastnictví pojištěnců v zákoně
 4. Nemožnost vyměnit nevyhovující, zapůjčený, uhrazený ZP za vyhovující, ale dražší ZP
 5. Způsob stanovení „základní ceny“ v jednotlivých úhradových skupinách – nemožnost zajistit potřebný kvalitativní standard
 6. Zákon nezaručuje zajištění dostatečně jemného rozlišení a zařazení ZP do skupin
 7. Naprosto nepřípustný princip snížení úhrad SÚKLem administrativním „úsporným“ opatřením – nedostatek právní jistoty
 8. Zákon vůbec neřeší „recyklaci“ ZP, či jejich „repasi“ a možnost opětovného přidělování ZP, podmínky pro recyklaci ZP
 9. Zákon vůbec neřeší „souběh“ ZP – el.vozík x mechanický vozík, vozík x el. ovládaná postel, apod. (v současnosti ponecháno na libovůli pojišťoven)
 10. V zákoně jsou úplně neřešené doplatky na medicínky nezdůvodnitelné příslušenství, v souvislosti s vlastnictvím ZP
 11. Nemožnost stanovit „základní ceny“ pro ZP používané při hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních (netolerance některých ZP pacienty) – nemožnost hradit nadstandardy
 12. Nutnost stanovit v příloze úhradu páru sluchadel (na obě uši), místo nyní stanoveného 1 kusu pro dospělé
 13. Změny množstevních omezení, či dalších limitů v příloze (viz naše připomínky)

Po dvouhodinové diskusi nám MZ ČR přislíbilo, že zákon bude významně změněn, a že oni si dobře uvědomují, že tak jak byl zákon připraven, není možné, aby byl postoupen k dalšímu dopracovávání. MZ ČR má v tomto týdnu předložit ministrovi zdravotnictví upravenou verzi zákona. Pokud ji pan ministr schválí, bude nám nová verze opět zaslána, a to ještě ve vnitřním připomínkovém řízení. To znamená, že bychom se mohli opět ještě před dopracováním návrhu zákona k jednotlivým problémovým oblastem vyjádřit. Samozřejmě, že jakmile budeme mít novou verzi návrhu zákona, tak Vám ji pošleme k připomínkám.

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se uskutečnilo jednání NRZP ČR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, paní Kateřinou Valachovou. Jednání se účastnili předseda NRZP ČR V. Krása, místopředseda NRZP ČR J. Uherka a vedoucí komise NRZP ČR pro vzdělávání J. Michalík.

Předmětem našeho jednání byla příprava nové vyhlášky MŠMT k novele školského zákona, která byla přijata v letošním roce. Novela školského zákona, která významně posílila inkluzivní vzdělávání, vstoupí v účinnost od 1. 9. 2016. Proto je velmi důležité, aby k tomuto datu také byla účinná vyhláška, která by ustanovení zákona uváděla do praxe.

Druhým bodem našeho jednání byly výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Informovali jsme paní ministryni, že NRZP ČR zastává neutrální postoj k diskusím o existenci speciálních škol s tím, že předpokládá zachování speciálních škol v těch případech, kdy je o jejich služby zájem. Upozornili jsme paní ministryni, že máme informace, podle nichž kapacity speciálních škol, zaměřených na podporu jednotlivých druhů postižení, nejsou často využity. Tyto školy pak suplují činnost denních stacionářů v gesci sociálních služeb. Předali jsme paní ministryni grafické znázornění úrovně inkluzivního vzdělávání. Z celkových 63 tisíc žáků a studentů se zdravotním postižením je dnes vzděláváno ze dvou třetin v běžných školách. Bohužel tento nárůst žáků se specifickými potřebami nebyl doposud doprovázen adekvátní reakcí MŠMT. Žáci ve speciálních školách měli k dispozici kvalifikovaný personál, upravené podmínky (například snížený počet žáků ve třídě) a zajištění dalších pomůcek. Žáci v běžných školách srovnatelnou podporu obdrželi jen výjimečně. Upozornili jsme paní ministryni, že takovýto stav je neudržitelný a je potřeba jej změnit. Požádali jsme paní ministryni, aby prováděcí vyhláška, která se nyní připravuje, byla podrobně s námi konzultována. Požadujeme, aby prováděcí předpis zaručil skutečné využití podpůrných opatření ve školách. Prováděcí předpis musí zejména řešit prostředí běžných škol tak, aby zaručil srovnatelné studijní podmínky i pro žáky se zdravotním postižením. Je nezbytné, aby především učitelé a ředitelé škol uměli pracovat s katalogem podpůrných opatření a dokázali je aplikovat v běžné praxi. Proto jsme také vyjádřili nespokojenost s výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V těchto výzvách jsme nenašli žádnou výzvu, která by byla určená k zvýšení kompetencí při vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Paní ministryně byla vstřícná k našim připomínkám. Uvedla, že příprava vyhláška není ještě ani zdaleka ukončena. Její verzi si vyžádala komisařka Evropské komise V. Jourová. Poté, jak bude posouzena Evropskou komisí, bude vyhláška konzultována s NRZP ČR a s dalšími subjekty, které se zabývají inkluzivním vzděláváním.

V oblasti výzev OP VVV paní ministryně uvedla, že si uvědomuje důležitost toho, aby jednotlivé výzvy pamatovaly také na projekty, zaměřené na inkluzivní vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením. Proto dá celou věc posoudit a určitě bude tato věc s námi konzultována.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6231615
cyklomaraton-k24-201...
DSC02119
rakousko2011-13
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.