Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS, 4/2014 (SONS)

D nešní rubriku zaměříme na následující dotazy: 1) Kde mohou nevidomí a slabozrací nalézt text nového občanského zákoníku v pro ně přístupné podobě? 2) Kdo jsou asistenti sociální péče a jaký vliv může tento status mít na jejich zdravotní a sociální pojištění? 3) A na konec článku jsem zařadil téma, o němž jste byli zvyklí číst v samostatném Příspěvku. Vzhledem k tomu, že po odchodu tajemnice Sociálně právní komise SONS paní Marcely Šmídové zatím nebyl jmenován její nástupce, byl jsem předsedou komise, panem Františkem Krčmou požádán, abych o jednání komise dočasně informoval v rámci pravidelných článků z naší rubriky.

Kde hledat text nového občanského zákoníku v přístupné formě pro osoby s těžkým zrakovým postižením

Před několika dny jsem byl klientkou naší poradny požádán o vyjádření názoru na vhodný způsobzpřístupnění nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.,) osobám se zrakovým postižením.
nedomnívám se, že by bylo užitečné načíst tento nový předpis jako zvukovou knihu. V takovém díle by se dalo jen velmi obtížně orientovat. Poslech takto rozsáhlého zákoníku v celku (na pokračování) by patrně nepřinesl posluchači příliš mnoho užitku. Text zákona je poměrně hutný, je užíván způsob vyjadřování typický pro právní předpis. Pro většinu zrakově postižených je dle mého názoru mnohem užitečnější mít možnost v předpise vyhledávat žádané pasáže, moci si určité části opakovaně projít, zkopírovat, samostatně uložit, atd.
Tyto možnosti přináší jen zákon v přístupné digitální formě.
Soubor s textem celého zákona ve formátu TXT či PDF je možno získat např.
na tomto odkazu:
http://portal.gov.cz/app/zakony/
Stačí do editačního políčka „číslo předpisu“ zadat „89/2012“ a odbavit tlačítko „hledat“ a získáte stránku s možností stáhnutí celého zákona.
Na uvedeném odkazu můžete vyhledávat platné a účinné právní předpisy nejen podle jejich čísla, ale také podle jejich názvu, dokonce je možné vyhledávat i dle výskytu zadaného textového řetězce uvnitř jednotlivých právních předpisů.
Pokud byste se nechtěli spokojit pouze s textem zákoníku, ale zajímaly  by vás podrobnější informace o novém kodexu občanského práva, je možné je získat na stránce Ministerstva spravedlnosti na odkazu:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/
Zde je možné kromě stažení či spuštění samotného textu zákona v interaktivním souboru PDF též listovat jednotlivými částmi, dostat se k obecným výkladům objasňujícím, proč nový občanský zákoník vznikl, co upravuje, získat text dalších souvisejících předpisů, atd.

Péče o osobu pobírající příspěvek na péči a pojištění

Dotaz: „Chci, aby mi péči poskytovala osoba, která ke mně není v žádném rodinném vztahu, je to možné? Může si tato osoba péči o mě započítat do nároku pro důchod? A bude tato osoba zdravotně pojištěna?“

Nejdříve si pojďme zopakovat, co říká zákon o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb, v platném znění) k otázce, kdo může osobě pobírající příspěvek na péči potřebnou péči poskytovat.
Zákon stanoví, že pomoc mohou poskytovat:
 1. osoby blízké,
 2. asistenti sociální péče, kteří však tuto činnost nesmějí vykonávat jako podnikatelé,
 3. registrovaní poskytovatelé sociálních služeb,
 4. dětské domovy nebo
 5. speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu.
Zatímco registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle písmene c) mohou být fyzické i právnické osoby, osobami blízkými a asistenty sociální péče mohou být jen osoby fyzické. Pro asistenty sociální péče navíc zákon přináší další omezení, mohou jimi být toliko fyzické osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé. Za zdravotně způsobilou není považována osoba, která má sama nárok na příspěvek na péči, ledaže lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat. Takovouto situaci si umím představit např. v případě, že by zdravotní postižení, z nichž plyne neschopnost zvládat základní životní potřeby byla natolik odlišná, že by jedna osoba byla schopna druhé poskytovat řádnou péči, např. nevidomý vozíčkáři nebo naopak.
Klienti se nás často dotazují, zda je možné poskytování péče osobou, která má od oprávněné osoby odlišné bydliště. Zákon tuto možnost nikde nevylučuje, takže to rozhodně možné je; jen v této souvislosti upozorňuji na to, že je třeba brát v úvahu fakt, že pro nárok na příspěvek na péči je nutné, aby byl osobě stanoven určitý stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Tento stupeň je vždy dán počtem nezvládaných základních životních potřeb a skutečností, že oprávněná osoba „vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby“.

Osoba blízká

Kdo je považován za „blízkou osobu“ i pro účely zákona o sociálních službách upravuje občanský zákoník, a to v ustanovení § 22 odst. 1:

„Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

Asistent sociální péče

Asistent sociální péče je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc.

Zdravotní pojištění

V ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o veřejném zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zjistíme, že stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za:

„osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).“

Z toho tedy plyne, že za asistenta sociální péče, který pečuje o osobu starší 10 let, jež  pobírá příspěvek na péči od II. stupně výše, je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát; nemá-li tedy tato osoba jiné tituly, z nichž by musela platit pojistné na zdravotní pojištění (velmi zhruba řečeno závislou či nezávislou výdělečnou činnost), nevzniká jí povinnost platit si toto pojistné. Upozorňuji na to, že na rozdíl od pravidel pro důchodové pojištění, zde není uvedena podmínka společné domácnosti.

Pojistné na důchodové pojištění

Zde použijeme ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které praví, že:

„Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále
f)    osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,“
Z toho tedy dovodíme, , že asistent sociální péče prakticky nemůže být důchodově pojištěn z titulu poskytované péče, ledaže by s osobou, jíž péči poskytuje, žil ve společné domácnosti.

Sociálně právní komise SONS

Tento poradní orgán prezidenta SONS se ke svému pravidelnému jednání sešel 10. března 2014.
Na programu jednání byly tyto body:
 1. Kontrola zápisu z jednání sociálně právní komise konaného 9.12.2013
 2. Informace prezidenta SONS k obsazení funkce tajemníka komise
 3. Informace ze zasedání Republikové rady SONS 7.3.2014, vztahující se ke komisi
 4. Problematika seniorů se zrakovým postižením a  pomoc SONS
 5. Informace ze Sociálně právní poradny SONS
 6. Novinky z legislativy  (JUDr. Ptáčník)
 7. Diskuse
 8. Různé
 9. Termín příštího zasedání, závěr.

Vzhledem k omezenějšímu formátu v rámci článku z naší rubriky seznámím čtenáře velmi stručně jen s těmi body, které považuji za nejzajímavější.
 • JUDr. Pavel Ptáčník komisi informoval, že zákon o veřejné prospěšnosti je stále ve stádiu příprav, a komise se shodla na tom, že je třeba tento legislativní proces pečlivě sledovat, popř. včas vznést naše připomínky.
 • Prezident SONS komisi informoval, že ustanovení nového tajemníka komise souvisí s hledáním nového pracovníka sociálně právní poradny, v současné době probíhá na tuto pozici výběrové řízení.
 • Viktor Dudr přinesl informaci, že z podnětu klienta řeší SONS s Úřadem práce ČR bezbariérový přístup na některá kontaktní pracoviště ÚP
 • Komise vyjádřila názor, že vzhledem k vybavenosti zrakově postižených mobilními telefony pozbývá opodstatnění povinnost operátorů zabezpečovat síť veřejných telefonních automatů.
 • Komise se dále jednoznačně shodla na tom, že v rámci jednání o vytvoření monitorovacího výboru Mezinárodní úmluvy OSN je třeba i nadále zastávat postoj,  aby SONS měla možnost do tohoto orgánu jmenovat svého zástupce. Pavel Ptáčník konstatoval, že je třeba vyčkat na další vývoj, zejména s ohledem na jmenování nové veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové.
 • Pavel Ptáčník komisi informoval, že v nejbližších dnech bude aktualizována publikace :Přehled základních sociálněprávních apracovněprávníchinformací pro nevidomé a slabozraké občany“. V době sepisování tohoto článku je již příručkapřístupná pro všechny čtenáře Knihovny digitálních dokumentů na odkazu: http://kdd.cz/file.php?id=17688 Příručka vychází z právního stavu účinnému k 31. lednu 2014.
 • Luboš Zajíc komisi zpravil o tom, že byly podniknuty potřebné kroky ke získání obnovení akreditace vzdělávacího programu pro poradenské pracovníky.
 • Hlavním bodem jednání byl materiál Jana Příborského s názvem „Problematika seniorů se zrakovým postižením“, který byl členům komise  před jednáním předložen v písemné podobě. Autor se jednání komise zúčastnil jako host a svůj materiál komisi osobně představil. Poukázal na neutěšenou situaci některých zrakově postižených seniorů, na neexistenci koncepčního přístupu a řešení sociálního postavení této skupiny. V materiálu nastínil způsob, jakým by mohl být tento problém uchopen. Popsal tři základní kroky, které by měly být učiněny:
  1. Vyhledání konkrétních seniorů na určitém území a provedení průzkumuspecifických problémů a potřeb  seniorů se zrakovým postižením s ohledem na způsob jejich bydlení,
  2. Zadání, vyplnění a vyhodnocení dotazníků, se zaměřením na problémy konkrétních jednotlivců, vytvoření návrhů, jak tyto problémy řešit,
  3. Realizace konkrétních řešení vedoucích ke zlepšení života seniorů se zrakovým postižením, vytvoření metodiky a dalších podmínek pro zlepšení života této skupiny v celé ČR.Komise předložený materiál prodiskutovala a shodla se na tom, že doporučuje prezidentovi i Republikové radě SONS, aby iniciativu maximálně podpořili.
 • Příští termín jednání komise byl předběžně stanoven na 16. června 2014.

Za Sociálně právní poradnu SONS
Luboš Zajíc 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.