Průběh připomínkového řízení

P Předseda NRZP ČR informuje členské organizace o průběhu připomínkového řízení tzv. sociální reformy - Vážení přátelé, 1.4.2011 se uskutečnilo připomínkové řízení na MPSV ČR k návrhům zákonů, které předložilo MPSV ČR v rámci tzv. sociální reformy. Za NRZP ČR se účastnili JUDr. Jan Hutař a Bc. Václav Krása. Na úvod je třeba konstatovat, že jsem ještě nikdy nezažil takový průběh připomínkového řízení. Nejednalo se o vypořádání připomínek jednotlivých připomínkových míst, ale v zásadě ministerstvo pouze obecně, případně v blocích, informovalo na kolik je schopno ustoupit ze svých návrhů.
Celé připomínkové řízení bylo chaotické, nesrozumitelné a téměř nedůstojné. Ministerstvo se rozhodlo pravděpodobně řešit vše silou. Připomínkové řízení trvalo 6 hodin. Vypořádání připomínek se účastnilo asi 40 subjektů. Zásadní, asi hodinová debata se vedla o smyslu sociální karty. Pan náměstek Šiška se snažil přítomným vysvětlit smysl sociální karty, což se mu však vůbec nepodařilo. Prakticky nikdo z přítomných, a to včetně různých ministerstev, nepochopil smysl sociální karty. Přesto ministerstvo na ní trvá. Pokusím se velmi hrubě popsat jednotlivé problémy. I když z průběhu chaotického jednání je to velmi obtížné.

Řešily se v zásadě tyto problémy:

- V rámci hmotné nouze se největší debata odehrála o příspěvek na bydlení, kde se navrhuje omezit jeho poskytování na dobu 5 let. Ministerstvo na tomto svém požadavku trvá i když je zřejmé, že je tím ohroženo bydlení seniorů, případně osob v bytech zvláštního určení (bezbariérových), které pobírají příspěvek na bydlení. Tato věc vůbec nebyla dořešena.

- U zákona o sociálních službách ministerstvo trvá na tom, aby příspěvek na péči nebyl vyplácen klientům na jejich účet, případně hotově, ale byl realizován prostřednictvím sociální karty a poukazován rovnou těm, kdo poskytnou nějakou službu. Trvá na navrženém způsobu hodnocení míry závislosti. To znamená, že MPSV nadále prosazuje 10 oblastí. Naše argumentace, že toto hodnocení způsobí mnoho nespravedlností, že lidé se zdravotním postižením nebudou mít možnost obrany proti rozhodnutí posudkových lékařů, nebyla brána v potaz. Ministerstvo ustoupilo pouze v maličkostech, například, že nebude propadat příspěvek na péči, pokud nebude vyúčtován do 15 dne v následujícím měsíci. Prodloužilo lhůtu na 3 měsíce na propadnutí části příspěvku, v případě, že příspěvek nebude vyčerpán na služby. MPSV slíbilo, že tzv. asistent sociální péče nebude muset také vyúčtovávat služby a pokud klient dá příkaz, bude mu zaplacena služba. Ministerstvo ustoupilo v jediné zásadní věci – odložilo převod dotačního řízení na kraje do roku 2013. V ostatních věcech, jako je například ponechání tzv. kapesného (15 % z příjmu) u osob v celoročních pobytových službách ministerstvo neustoupilo. Pokud shrnu celou debatu kolem zákona o sociálních službách je zřejmé, že MPSV není připraveno akceptovat naše zásadní připomínky.

- V rámci státní sociální podpory nebyly akceptovány naše zásadní připomínky, které se týkaly především situace rodičů s malými dětmi. Opětovně jsme upozornili, že způsob posuzování povede k tomu, že u malých dětí se zdravotním postižením nebudou přiznávány stupně závislosti, což významným způsobem ovlivní tyto rodiny. Připomněli jsme další naši zásadní připomínku, a sice, že v návrhu zákona se navrhuje započítávat příspěvek na péči u rodin s dětmi se zdravotním postižením do příjmu rodiny. Tím dojde k významnému zhoršení příjmové situace těchto rodin, protože v případě nízkého příjmu nebudou mít nárok na příspěvky z jiných dávkových titulů. Ani tyto naše zásadní připomínky ministerstvo neakceptovalo.

- V návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ministerstvo přislíbilo, že zapracuje do návrhu zákona převedení všech kompenzací spojených s průkazkami TP, ZTP a ZTP/P. To znamená, že sociální kartou by bylo možné uplatnit slevy v dopravě, využít ji jako dokument k prokázání nároku na úlevy v dopravních předpisech a další. Vzhledem k tomu, že MPSV však předpokládá, že by se jeden způsob hodnocení použil jak na nárok na příspěvek na péči, tak i na kompenzace spojené s přiznáním průkazky, obávám se, že toto spojení bude velmi problematické. Zásadní problém zůstává u příspěvku na mobilitu. Ministerstvo pořád vychází z finančních prostředků, které byly určeny na dávky mobility v roce 2010. NRZP ČR trvá na tom, že výchozím objemem finančních prostředků musí být rok 2009, neboť v roce 2010 i 2011 došlo k přechodnému snížení těchto prostředků, a to téměř o miliardu korun. Zatím nebyl vyřešen problém s příspěvkem na nákup motorového vozidla. Také nebyl dořešen příspěvek na krmivo a veterinární péči u vodících psů pro nevidomé. Zcela zásadní otázkou je otázka kompenzačních pomůcek. Ministerstvo akceptovalo snížení spoluúčasti na 10 % s minimální částkou 1000,- korun. Trvá však na tom, že nebude přispívat na kompenzační pomůcky, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. To je zásadní věc, která významným způsobem ztíží přístup ke kompenzačním pomůckám. Při jednání jsme trvali na tom, aby nebyl uplatněn požadavek, že na kompenzační pomůcky nebude přispíváno u osob, jejichž příjem je vyšší než 6ti násobek životního minima. V této věci MPSV také neustoupilo.

- V zákoně o zaměstnanosti provedlo MPSV několik zásadních změn, a to především v oblasti náhradního plnění, které nadále zůstává. Pouze se snižují částky, do které je možno uplatnit náhradní plnění u jednotlivého pracovníka. Došlo také k posunu u příspěvku na chráněné místo. Po jednom roce bude mít zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % OZP nárok na příspěvek na 6000,- korun na mzdové výdaje a 4000,- korun na provozní výdaje. Velmi sporným bodem zůstává pořád situace osob se zdravotním znevýhodněním. MPSV navrhuje po dvou letech přestat vydávat nové hodnocení osoby zdravotně znevýhodněné a další tři roky budou jako přechodné období pro ty osoby, které mají statut osoby zdravotně znevýhodněné. S tímto návrhem jsme vyslovili nesouhlas. Současně jsme vyslovili nesouhlas s návrhem, že již zaměstnavatel nebude mít povinnost hlásit místa vhodná pro osoby se zdravotním postižením. Považujeme to za velkou chybu a trváme na této připomínce.

Vážení přátelé, celý způsob a průběh vypořádání připomínek v nás vzbuzuje velké obavy a nedůvěru. Ukazuje se, že klíčovou věcí je prosazení sociální karty a napojení celého systému dávek na tuto sociální kartu. Ministerstvo nyní bude týden dále pracovat na podobě uvedených zákonů. Nepředpokládá však, že by pozvalo opět účastníky připomínkového řízení k jednání. Jednotlivá připomínková místa obdrží pouze seznam jejich připomínek s informací jak bylo s připomínkami naloženo. Je zcela zřejmé, že tento zásadní náš spor bude probíhat poměrně dlouho. Proto na Vás znovu apeluji, abyste sehnali co nejvíce podpisů pod naší petici. Pokusíme se s některými dalšími subjekty připomínkového řízení vytvořit společnou platformu a upozornit na to, že MPSV prakticky nevypořádalo jednotlivé připomínky, že jednotlivé zákony a jejich ustanovení jsou vzájemně rozporné. Je zřejmé, že ministerstvo nemá představu čeho chce dosáhnout. Chybí zásadní věcná debata jak v budoucnosti bude vypadat podpora osob se zdravotním postižením, podpora služeb sociální péče a kompenzace zdravotního postižení. Ukazuje se jakým vážným nedostatkem je, že před přípravou návrhů zákonů nebyly předloženy věcné záměry, kde by se mohla vyřešit řada rozporných témat.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.