Stanovisko SONS ČR k reformám

S Stanovisko SONS ČR k navrhovaným změnám v oblasti sociálního zabezpečení - sociální reforma 2012 - Přátelé, v pátek 4. března zasedala Republiková rada SONS a včera, tedy v úterý 8. 3., sociální komise našeho občanského sdružení. Oba orgány se velmi podrobně zabývaly návrhy změn v oblasti sociálního zabezpečení, předloženými Ministerstvem práce a sociálních věcí k připomínkám. Zároveň byly řešeny i nejvhodnější postupy našeho občanského sdružení v této věci.
Předně: Je připraveno prohlášení, které poskytneme v průběhu dneška sdělovacím prostředkům. Věříme, že masivní medializace uvedených problémů napomůže jejich uspokojivému vyřešení. Samozřejmě jednáme s kompetentními činiteli MPSV a v řádném termínu zašleme připomínky ke všem změnám, které považujeme z hlediska lidí s těžkým zrakovým postižením za nepřijatelné. S navrženými opatřeními – jak vyplývá z přiloženého prohlášení SONS – nemůžeme souhlasit, neboť by uvrhla nevidomé a slabozraké občany ČR hluboko za hranice chudoby. Ačkoli nejsme členy Národní rady osob se zdravotním postižením, podporujeme v této záležitosti její postup a doporučujeme našim členům a příznivcům, aby se dle zájmu a možností k podpoře aktivit této střechové organizace připojili.

SONS považuje za nejvhodnější postup v uvedené věci jednání podpořené mediální kampaní a v dalším období pak masovou petiční akci a vyvíjení tlaku na poslance a senátory. To však až ve chvíli, kdy by návrhy MPSV měly být ve formě pro nás nepřijatelné projednávány v Parlamentě. Stejně jako v době nedávné bychom se obrátili se žádostí o spolupráci na všechny naše organizační složky. O těchto krocích budete v dostatečném předstihu informováni.

Prozatím bych prosil všechny, kdož mají jakýkoli kontakt na místní média, o uveřejnění přiloženého „prohlášení SONS“. Zároveň přikládám i „usnesení mimořádného jednání Republikového výboru NRZP ČR“.

Držme si, přátelé, palce, ať se nám podaří společnými silami tuto krizovou situaci vyřešit.

Za Republikovou radu SONS ČR
Josef Stiborský

____________________________________________________________________________
Příloha č. 1

P R O H L Á Š E N ÍSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) k  navrhovaným změnám v oblasti sociálního zabezpečení „sociální reforma 2012“

SONS ČR jako občanské sdružení, hájící práva a oprávněné zájmy lidí s těžkým zrakovým postižením, nesouhlasí se změnami v oblasti sociálního zabezpečení, navrženými Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Především zrušení stávajících průkazů ZTP-P, umožňujících držiteli bezplatnou přepravu průvodce a bezplatnou dopravu v MHD, představuje vážné, přímo bezprecedentní omezení v možnostech pohybu především nevidomých. Netřeba zdůrazňovat, že v neznámém prostředí je pro člověka s těžkým zrakovým postižením pomoc průvodce zcela nezbytná, především s ohledem na osobní bezpečnost a orientaci. Ani bezplatnou přepravu v prostředcích MHD nelze považovat za  přepych, ale za nezbytnou nutnost, neboť výrazně zvyšuje bezpečnost nevidomého v přesunech na větší vzdálenosti. Problémem je však naprostá nepřístupnost odbavovacích systémů MHD, které nejsou pro nevidomé uživatele vůbec přizpůsobeny. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že onen průkaz „mimořádných výhod“ není žádným přepychem, ale pouhou kompenzací zrakového handicapu, považovaného stále za jeden z nejtěžších. Stejným způsobem jsou vnímána i omezení v příspěvcích na kompenzační pomůcky či krmivo a nezbytnou veterinární péči pro vodicího psa, které – jak již sám název napovídá – slouží nikoli k zábavě či rozmarům, ale jako nezbytné nástroje pro vyrovnávání negativních důsledků zrakového postižení. (přístup k informacím, bezpečnost samostatného pohybu, usnadnění orientace atd.) Vezmeme-li ještě v potaz negativní ekonomický dopad připravované jednotné dvacetiprocentní sazby DPH na běžného občana – drtivá většina lidí s těžkým zrakovým postižením jsou invalidní důchodci bez možnosti dalšího příjmu -, pak lze říci, že v případě přijetí změn v navrženém rozsahu by většinu nevidomých a těžce slabozrakých lidí uvrhlo za hranici chudoby. Máme snad připravovaná opatření MPSV chápat jako nezasloužený trest za postižení, které jsme si vlastní vinou nezpůsobili? Skutečně to v mnohých z nás podobné pocity vyvolává. Naše občanské sdružení se v maximální míře zasazuje o plnou integraci osob s těžkým zrakovým postižením do většinové společnosti; opatření navrhovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí směřují bohužel k opačnému cíli – k úplnému sociálnímu vyloučení této skupiny osob a jejich obtížné existenci v málo důstojných podmínkách. Zasaďme se všichni o to, aby se tak nestalo.

Zástupci SONS usilují, a budou i nadále vyvíjet maximální úsilí ovlivnit jednáním obsah navržených zákonů ve prospěch zrakově postižených.

Za republikovou radu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Josef Stiborský, prezident SONS ČR

____________________________________________________________________________
Příloha č. 2

Usnesení mimořádného jednání Republikového výboru NRZP ČR dne 7. března 2011RV NRZP ČR projednal návrhy zákonů, které MPSV ČR předalo do vnějšího připomínkového řízení v rámci tzv. sociální reformy.

RV NRZP ČR konstatuje, že navržené zákony ve svých důsledcích zásadním způsobem narušují jednotlivé nástroje podpory osob se zdravotním postižením k zachování jejich důstojnosti, možnosti uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně. Z návrhů reformy vyplývá, že navrhované změny budou mít pro osoby se zdravotním postižením v řadě oblastí až katastrofální důsledky. To se týká především zaměstnávání osob se zdravotním postižením, péče rodin o osoby s těžkým zdravotním postižením, svobodné volby v rámci sociálních služeb a ponižujících podmínek při žádostech o jakoukoli podporu ze sociálního systému.

Zásadně odmítáme:
  • návrh na zrušení tzv. mimořádných výhod (průkazů TP, ZTP a ZTP/P), neboť na ně je navázán systém daňových slev, vyhrazeného parkování a podpor ve veřejné dopravě;
  • návrh na zrušení příspěvku na nákup motorového vozidla, který by zásadním negativním způsobem ovlivnil mobilitu osob se zdravotním postižením, přístup ke vzdělání, zaměstnání a péči rodin o osoby se zdravotním postižením, především v neúplných rodinách;
  • 20% spoluúčast u dávky na kompenzační pomůcky, neboť tato spoluúčast může dosáhnout až desetitisíců korun, a tím by se staly pomůcky pro osoby se zdravotním postižením nedostupné;
  • návrh na zrušení příspěvku na péči pro děti od 1 do 3 let, neboť by došlo k nepřijatelnému poškození rodin s těmito dětmi;
  • návrh na zjednodušený způsob posuzování míry závislosti na péči (navrhovaný způsob je  neprůhledný a neodpovídá současnému ve světě používanému posuzování), protože by byl nutně subjektivní a výrazným způsobem by omezil možnost spravedlivého posouzení nároku na získání příspěvku na péči
  • zrušení minimálního příjmu ve výši 15 % u osob pobývajících v ústavních zařízeních sociální péče, neboť zbavit osoby kapesného by bylo krajně nedůstojné.

RV NRZP ČR, vzhledem k těmto skutečnostem, vyzývá občany, kterých by se navrhované změny dotkly (osoby se zdravotním postižením, pečující, jejich blízké a přátele, příznivce a všechny občany), aby svojí přítomností na protestním shromáždění vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s navrhovanými změnami a ukázali své odhodlání bránit lidskou důstojnost vlastní i svých blízkých. Protestní shromáždění se uskuteční v úterý 22. března 2011 od 12:00 hodin před MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 02 Praha 2.

RV NRZP ČR se obrací na předsedu vlády s naléhavým apelem, aby se svou autoritou zasadil o zastavení ponižujícího přístupu MPSV ČR k lidem se zdravotním postižením, který je zřetelně patrný v navrhovaných zákonech.

Je smutnou skutečností, že po více jak jednom roce od ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, ČR navrhuje zrušit většinu kroků, které učinila v posledních 20 letech pro zrovnoprávnění osob se zdravotním postižením ve společnosti!


V Praze 7. března 2011


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.